Studia podyplomowe

Aż do 80% dofinansowania na studia podyplomowe

Aż do 80% dofinansowania na studia podyplomowe

Skorzystaj więc z dofinansowania do usług szkoleniowych i zapisz się na studia podyplomowe w Społecznej Akademii Nauk, dzięki którym uzyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwoju zawodowego. więcej >>


RODO Ochrona danych osobowych

RODO Ochrona danych osobowych – audyt wewnętrzny NOWOŚĆ!!!

Celem studiów jest przygotowanie do pełnienia kluczowej roli w nowym systemie ochrony danych osobowych – RODO, a także wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na monitorowanie przestrzegania przepisów RODO oraz innych przepisów aktów Unii Europejskiej i państw członkowskich o ochronie danych. Realizowany program i warsztaty obejmują najważniejsze zagadnienia z zakresu nauk prawnych i pozaprawnych. więcej >>


Zintegrowana profilaktyka
społeczna z terapią uzależnień i zaburzeń zachowania NOWOŚĆ!!!

Zintegrowana profilaktyka społeczna z terapią uzależnień i zaburzeń zachowania NOWOŚĆ!!!

Głównym celem studiów podyplomowych zintegrowana profilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania - innowacyjny model pracy w środowisku jest przekazanie szerokiej eksperckiej wiedzy w zakresie zintegrowanej profilaktyki wielowymiarowych zagrożeń, mechanizmów uzależnień i zaburzeń zachowania, metodyki pracy z grupą socjoterapeutyczną i resocjalizacyjnej oraz prawnych i organizacyjnych ram działalności profilaktycznej i resocjalizacyjnej a także wykształcenie w absolwentach umiejętności terapeutycznych, diagnostycznych oraz wychowawczych przydatnych w pracy profilaktycznej zagrożeń społecznych, uzależnień i zaburzeń zachowania, resocjalizacji i socjoterapii więcej >>


Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne NOWOŚĆ!!!

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką zasad i trybów udzielania zamówień publicznych, w szerokim kontekście prawnym, w tym swobody działalności gospodarczej, etyki, czytelności dokumentów występujących w procedurze zamówień w szerokim kontekście prawnym, ekonomicznym, a także socjologicznym.  więcej >>


Public relations w firmie

Public relations w firmie Nowość!!!

Celem studiów jest kształcenie i doskonalenie praktycznych umiejętności potrzebnych w prowadzeniu działań PR w firmach, organizacjach czy stowarzyszeniach, a także zrozumienie istoty nowego Public Relations; nauka pracy z nowym konsumentem poprzez budowę nowych treści i wykorzystywanie nowych narzędzi; zdobycie umiejętności budowy marki firmy;nabycie praktycznych umiejętności w pracy z mediami, przygotowania materiałów prasowych, przeprowadzania konferencji; opanowanie umiejętności publicznej prezentacji, budowania zespołu; szerokie spojrzenie na PR powiązane z głębszą analizą najważniejszych zagadnień. więcej >>


Trener biznesowy Nowość!!!

Trener biznesowy Nowość!!!

Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, zamierzających podjąć pracę w charakterze trenera biznesu lub trenera wewnętrznego, specjalisty HR, oraz zainteresowanych uzyskaniem umiejętności zarządzania procesem szkoleniowym, pogłębieniem znajomości specyfiki grup i zespołów, chcących nauczyć się określania i doprecyzowania potrzeb szkoleniowych klientów, nabyć umiejętność prowadzenia i ewaluacji szkoleń czy warsztatów, a także chcących uzyskać wiedzę na temat narzędzi szkoleniowych i coachingowych pomocnych w prowadzeniu szkoleń  więcej >>


Zarządzanie kryzysowe Nowość!!!

Zarządzanie kryzysowe Nowość!!!

Głównym celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych w zakresie zarządzania kryzysowego jest nabycie wiedzy i umiejętności oraz wypracowanie predyspozycji jego słuchaczy, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, efektywnego funkcjonowania podczas ich zaistnienia, likwidowania skutków, przywracania stanu pierwotnego, a także wykształcenie kompetencji do zarządzania zespołem ludzkim w sytuacjach kryzysowych. Absolwent studiów podyplomowych nabędzie umiejętności lepszej organizacji pracy własnej i podległego mu zespołu ludzkiego oraz skuteczniejszego inspirowania, motywowania i nadzorowania pracowników, a także reprezentowania kierowanej przez niego jednostki, czy komórki administracji publicznej. Słuchacze zostaną przygotowani do samodzielnego wykonywania czynności związanych z zarządzaniem kryzysowym  więcej >>


Organizacja, Zarządzanie i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Nowość!!!

Organizacja, Zarządzanie i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Nowość!!!

Stworzenie u pracowników zarządów dróg i organów zarządzających ruchem drogowym świadomości o wpływie ich decyzji i opinii na bezpieczeństwo ruchu drogowego, podwyższenie lub uzupełnienie kwalifikacji pracowników zarządów dróg i innych instytucji zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu. Szczególnie przy braku wykształcenia kierunkowego lub braku doświadczenia w pracy przy zagadnieniach bezpieczeństwa ruchu  więcej >>


Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi NOWOŚĆ!!!

Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi NOWOŚĆ!!!

Celem studiów jest przekazanie studentom wiedzy o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, technicznym, działalności deweloperskiej i zarządzania nieruchomościami niezbędnej w samodzielnym wykonywaniu zawodu zarządcy nieruchomości oraz dla pracowników przedsiębiorstw realizujących projekty deweloperskie  więcej >>


Lean Leader NOWOŚĆ!!!

Lean Management NOWOŚĆ!!!

Kierunek Lean Management to studia dostarczające praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w organizacjach. Szybka, skuteczna zmiana w odpowiedzi na zmieniające się warunki zewnętrzne i wewnętrzne jest konieczna do przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw. Lean Managenet dostarcza skutecznych koncepcji oraz narzędzi do takiej zmiany i dlatego stał się dzisiaj najczęściej wybieraną metodologią do zarządzania procesami w firmach. Generuje to zapotrzebowanie na Ekspertów oraz Managerów Lean / Kaizen / Ciągłego Doskonalenia zarówno w organizacjach produkcyjnych, jak i usługowych. Kierunek Lean Management odpowiada na to zapotrzebowanie i skierowany jest do obu sektorów. W program studiów wbudowane są aspekty ogólne związane z zarządzaniem organizacją oraz wprowadzaniem zmian  więcej >>


Lean Leader NOWOŚĆ!!!

Lean Leader NOWOŚĆ!!!

Koncepcja Lean Management stała się dzisiaj najczęściej wybieranym sposobem zarządzania procesami w organizacjach, generując zapotrzebowanie na ekspertów w tym zakresie. Kierunek Lean Leader odpowiada na to zapotrzebowanie, dostarczając praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień. Kierowany jest zarówno do sektora produkcyjnego jak i usługowego. W program studiów silnie wbudowany jest aspekt związany z przywództwem, będący integralną częścią koncepcji Lean  więcej >>


Organizacja pomocy społecznej Nowość!!!

Organizacja pomocy społecznej Nowość!!!

Zachowanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, zwłaszcza osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania tymi jednostkami oraz liderów i pracowników innych instytucji działających w obszarze pomocy społecznej  więcej >>


Pedagogika terapeutyczna Nowość!!!

Pedagogika terapeutyczna Nowość!!!

Pedagogika terapeutyczna, specjalność prowadzona w zakresie pedagogiki specjalnej, to trzysemestralne studia podyplomowe prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 roku, w sprawie standardów kształcenia, przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 r. poz. 131). Absolwent pedagogiki terapeutycznej, zdobytą podczas studiów wiedzę, umiejętności i kompetencje, ugruntowuje odbywając praktyki studenckie. Uwzględniając holistycznie troskę o rozwój i zdrowie człowieka, program studiów wzbogacono o muzykoterapię oraz terapię przez sztukę (arteterapię).  więcej >>


Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu Nowość!!!

Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu Nowość!!!

Celem studiów jest zdobycie wiedzy dotyczącej osób z niepełnosprawnością intelektualną - dotyczącej ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno-motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych., a także zdobycie wiedzy psychologiczno - pedagogicznej oraz umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy funkcjonalnej i konstruowania: wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) i indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET).  więcej >>


Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessorii

Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessorii Nowość!!!

Program studiów podyplomowych Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w przedszkolu oraz na I etapie edukacji (klasy I – III – kształcenie zintegrowane). W trakcie niniejszych studiów podyplomowych studenci poznają także założenia i zastosowanie cieszącej się coraz większym zainteresowaniem środowisk edukacyjnych pedagogiki Marii Montessori w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  więcej >>


Diagnoza i terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

Diagnoza i terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka Nowość!!!

Celem studiów jest zdobycie umiejętności z zakresu diagnozy pedagogicznej i umiejętności pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi w wieku wczesnym, przedszkolnym i szkolnym. Celem jest również poznanie metod pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zaburzeniami, w tym zaburzeniami polisensorycznymi, autyzmem, etc.  więcej >>


Doradztwo zawodowe w edukacji

Doradztwo zawodowe w edukacji - studia podyplomowe kwalifikacyjne

Celem zasadniczym i przewodnim studiów podyplomowych jest aktualizacja wiedzy, zrozumienie zasad rozwoju zawodowego i psychologii wyboru życiowej drogi zawodowej oraz opanowanie umiejętności związanych z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem pełnia roli nauczyciela jako doradcy zawodowego w szkole. Ponadto celem jest również uzupełnienie lub rozszerzenie wiedzy z zakresu kształtowania podstaw i udoskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie doradztwa zawodowego a także rozwój osobisty doradcy  więcej >>


Zarządzanie w ubezpieczeniach społecznych

Zarządzanie w ubezpieczeniach społecznych Nowość!!!

Celem zasadniczym i przewodnim studiów podyplomowych jest aktualizacja wiedzy prawnej i praktycznej z ubezpieczeń społecznych, podniesienie kwalifikacji oraz przygotowanie uczestników do działalności zawodowej w zakresie obejmowania kierowniczych stanowisk. Uczestnicy studiów zapoznają się z obowiązującymi przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz zarządzania funduszami w ZUS, otwartymi funduszami emerytalnymi, pracowniczymi programami emerytalnymi  więcej >>


Przywództwo, Innowacyjność, Partnerstwo

Przywództwo, Innowacyjność, Partnerstwo Nowość!!!

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych współczesnym menedżerom. Dzięki dużemu udziałowi zajęć o charakterze warsztatowym, prowadzonych w małych grupach, słuchacze nie tylko otrzymują nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami, ale nabywają umiejętności w stawianiu i rozwiązywaniu ważnych problemów menedżerskich, m.in. umiejętności prowadzenia analizy strategicznej i marketingowej, budowy planów strategicznych, marketingowych, kadrowych i finansowych, prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów, planowania i organizowania projektów, a także ich kontrolowania i oceny  więcej >>


Mediator sądowy

Mediator sądowy

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania konfliktów w charakterze negocjatorów, mediatorów sądowych występujących w zakładach pracy, między pracodawcami a związkami zawodowymi, w kontaktach handlowych i politycznych a także w sporach sądowych. Program zajęć umożliwia uzyskanie teoretycznej wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, wiedzy z zakresu prawa dotyczącej stosowania procedur mediacyjnych w Polsce, zapewnia kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie negocjacji, mediacji  więcej >>


Mediacje społeczne i negocjacje w edukacji

Mediacje społeczne i negocjacje w edukacji

Celem zasadniczym i przewodnim studiów podyplomowych jest nabycie przez słuchaczy wiedzy między innymi z zakresu mediacji społecznych i negocjacji, komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu, technik wywierania wpływu społecznego, prawa karnego i cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania procedury mediacji w codziennej pracy oraz promocji jej jako formy rozwiązywania konfliktów miedzy innymi w oświacie  więcej >>


Coaching i mentoring w edukacji Nowość!!!

Coaching i mentoring w edukacji Nowość!!!

Celem zasadniczym i przewodnim studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy teoretycznej zakresu tematyki związanej z coachingiem i mentoringiem, nabycie praktycznych umiejętności w pracy metodami coachingowi, opanowanie umiejętności wykorzystania poznanych metod i narzędzi coachingowych ze szczególnym uwzględnieniem coachingu i mentoringu w oświacie więcej >>


Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających spełnienie kryteriów awansu zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r., zmieniającego dotychczasowe brzmienie rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 246, poz. 2468) więcej >>


Prawo Spółek - aspekty polskie i europejskie

Prawo Spółek - aspekty polskie i europejskie

Celem zasadniczym i nadrzędnym przedmiotowych studiów podyplomowych jest uzyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu prawnych regulacji dotyczących funkcjonowania spółek handlowych w obrocie gospodarczym w aspekcie polskim i europejskim więcej >>


Prawo pracy, kadr, ubezpieczeń społecznych i aspekty regulacji prawnych ochrony danych osobowych – ABI/IOD

Prawo pracy, kadr, ubezpieczeń społecznych i aspekty regulacji prawnych ochrony danych osobowych – ABI/IOD

Celem spotkań w trakcie studiów jest budowanie pełnej świadomości ich uczestników, która dotyczy przede wszystkim znajomości podstawowych regulacji prawnych. Pragniemy nieustannie zwracać Państwa uwagę na ich zakres i obszar, a tym samym – na praktyczne stosowanie się do zapisów znajdujących się w kodeksie pracy i ustawie o ochronie danych osobowych. Przedmiotowe – kompleksowe studia podejmują więc nie tylko tematykę zmian oraz nowych obowiązków pracodawców, wynikających ze zmian w obowiązujących ustawach od 2015 i 2016 r więcej >>


Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

Adresatem studiów jest każdy absolwent studiów pedagogicznych I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, który chciałby uzyskać uprawnienia niezbędne do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz wiedzę i umiejętności w zakresie terapii pedagogicznej i wspomagania rozwoju dziecka, jak również osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne i pragnące zdobyć kwalifikacje do pracy na I etapie edukacyjnym oraz do uczestniczenia w zespołach diagnostycznych, pracy korekcyjno – kompensacyjnej z małymi dziećmi mającymi szczególne potrzeby edukacyjne więcej >>


Oligofrenopedagogika z diagnozą i terapią pedagogiczną

Oligofrenopedagogika z diagnozą i terapią pedagogiczną

Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika z diagnozą i terapią pedagogiczną to trzysemestralny program kwalifikacyjny, przeznaczony dla osób chcących uzyskać kwalifikacje do pracy w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, a także do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w klasach integracyjnych szkolnictwa ogólnego więcej >>


Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne

Uzyskanie wymaganych prawem kwalifikacji przygotowania pedagogicznego niezbędnego do pracy w szkole na etapach edukacyjnych od II do IV tj. szkoła podstawowa w zakresie klasy IV do VI oraz szkoły ponadpodstawowe (gimnazjalne i średnie) więcej >>


Zarządzanie surowcami mineralnymi i energią w działalności górniczej, eksploatacji odkrywkowej i energetyce

Zarządzanie surowcami mineralnymi i energią w działalności górniczej, eksploatacji odkrywkowej i energetyce

Celem zasadniczym i przewodnim studiów podyplomowych jest aktualizacja wiedzy prawnej, praktycznej i ekonomicznej, podniesienie kwalifikacji oraz przygotowanie uczestników do działalności zawodowej w zakresie obejmowania kierowniczych stanowisk w przedsiębiorstwach górniczych i energetycznych. Celem jest również uzupełnienie lub rozszerzenie wiedzy z zakresu aspektów ekonomicznych, zarządczych, podatkowych oraz organizacyjnych gospodarki surowcami mineralnymi więcej >>


Zarządzanie surowcami mineralnymi i energią w działalności górniczej, eksploatacji odkrywkowej i energetyce

Prawo podatkowe NOWOŚĆ!!!

Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy oraz wykształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu prawa podatkowego. Studia mają również pomóc w usystematyzowaniu wiedzy osobom, które zamierzają przystąpić do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego. W ramach programu studiów omawiane są m.in. zagadnienia wymagane na egzaminie więcej >>


Strategiczne i operacyjne zarządzanie bezpieczeństwem osób, mienia, informacji oraz imprez masowych i zgromadzeń

Strategiczne i operacyjne zarządzanie bezpieczeństwem osób, mienia, informacji oraz imprez masowych i zgromadzeń

Studia podyplomowe kierowane są do pracowników firm ochrony (zwłaszcza kadry średniego i wyższego szczebla), pełnomocników ds. ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych, studentów i absolwentów kierunków takich jak: bezpieczeństwo wewnętrzne, informatyka, pracowników instytucji samorządowych oraz innych osób/firm zainteresowanych problematyką studiów więcej >>

 


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.