BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY nadające uprawnienia starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy Nowość!!!

Czas trwania studiów: Studia realizowane są jako dwusemestralne od marca 2018 r. do lutego 2019 r. Zajęcia wykładowe i praktyczne odbywają się według planu w soboty i niedziele.

Cel studiów:
Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających spełnienie kryteriów awansu zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r., zmieniającego dotychczasowe brzmienie rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 246, poz. 2468).

Ponadto istnieje możliwość potwierdzenia swoich kompetencji w zakresie zarządzania BHP w ramach egzaminu organizowanego przez TÜV NORD Polska dla absolwentów studiów podyplomowych. Dotyczy to certyfikacji personelu w zakresie specjalisty, pełnomocnika, auditora wewnętrznego systemu zarządzania BHP.

W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z informacjami ogólnymi dotyczącymi nauki o bezpieczeństwie, z prawnymi uwarunkowaniami zapobiegania zagrożeniom, z metodami analizy i oceny ryzyka, z zasadami wdrażania systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001:2004 , auditowania wg PN-EN ISO 19001:2003 oraz pozostałymi wymaganiami związanymi z możliwością uzyskania certyfikatu auditora wewnętrznego, specjalisty lub pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania BHP. Ponadto problematyka studiów obejmuje metody badania wypadków i katastrof, choroby zawodowe i ich profilaktykę, koszty bezpieczeństwa, czynnik ludzki w zarządzaniu, ochrona ppoż. oraz przegląd podstawowych informacji niezbędnych w pracy BHP.

W ramach studiów podyplomowych słuchacze pogłębiają swoje kwalifikacje w zakresie szkoleń potwierdzone zaświadczeniem „Metodyka nauczania w kształceniu zawodowym - bezpieczeństwo i higiena pracy”.

Adresaci studiów:
Studia podyplomowe przeznaczone są dla pracowników przedsiębiorstw, administracji samorządowej oraz absolwentów wyższych uczelni zajmujących się lub zamierzających zajmować się w pracy zawodowej problematyką BHP.

Realizowany program kształcenia w ramach studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy pozwala absolwentowi na podejmowanie pracy jako pracownik służb BHP w różnych branżach zakładów przemysłowych i organizacjach.

Szeroki obszar zagadnień bezpieczeństwa prezentowanych w trakcie procesu dydaktycznego pozwala ponadto podejmować pracę w organizacjach samorządowych, w centrach zarządzania kryzysowego, towarzystwach ubezpieczeniowych, transporcie materiałów niebezpiecznych, urzędach nadzoru i kontroli (PIP, Sanepid, Dozór Techniczny, itp.), biurach projektowych, firmach wdrażających systemy zarządzania BHP, itp. Zdobyta wiedza i umiejętności zwłaszcza z zakresu ratownictwa i zarządzania w sytuacjach kryzysowych stwarzają możliwość zatrudnienia w Policji, firmach ochrony oraz w organizacjach zajmujących się poprawą bezpieczeństwa obywateli.

Warunki ukończenia studiów:
Absolwenci uzyskają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych organizowanych przez Społeczną Akademię Nauk oraz uprawnienia starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Warunkiem uzyskania powyższego świadectwa jest napisanie pracy końcowej i zdanie egzaminu.

Słuchacze po zdaniu egzaminu dodatkowego i spełnieniu wymogów formalnych mogą uzyskać certyfikat kompetencji auditora wewnętrznego, pełnomocnika lub specjalisty ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wydawany przez  akredytowaną Jednostkę Certyfikującą Osoby TÜV NORD Polska.

Informacje dodatkowe:
Wykładowcami będą pracownicy Społecznej Akademii Nauk, specjaliści Państwowej Inspekcji Pracy, jednostek prowadzących szkolenia w zakresie systemów jakości, środowiska i BHP oraz inni wybitni specjaliści z tego zakresu.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Kandydaci powinni posiadać ukończone studia na poziomie magisterskim, inżynierskim lub licencjackim. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w studiach przez Radę Programową jest:

  • przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • wypełnienie kwestionariusza osobowego,
  • wniesienie opłaty za studia

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3000 zł
Opłata semestralna  - 1600 zł (x 2)
Opłata ratalna   - 340 zł (x 10)

Kandydat zostaje przyjęty na studia po złożeniu kompletnej dokumentacji, uiszczeniu opłaty wpisowej i podpisaniu umowy finansowej. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o przyjęciu na studia podyplomowe, jeśli zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki.

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.

 

     


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.