Coaching i mentoring w edukacji

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cel studiów:
Celem zasadniczym i przewodnim studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy teoretycznej  zakresu tematyki związanej z coachingiem i mentoringiem, nabycie praktycznych umiejętności w pracy metodami coachingowi, opanowanie umiejętności wykorzystania poznanych metod i narzędzi coachingowych ze szczególnym uwzględnieniem coachingu i mentoringu w oświacie.

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z istotą coachingu jako metodologii umożliwiającej rozwój potencjału człowieka oraz poznanie zasad i opanowanie narzędzi stosowanych w rozmaitych typach coachingu. Szczególny nacisk jest położony na doświadczenie procesu coachingu oraz praktyczne przećwiczenie kompetencji coachingowych umożliwiających rozwój osobistych kompetencji interpersonalnych związanych z pracą coacha ze szczególnym uwzględnieniem procesu coachingu  jako wsparcia w edukacji.

Adresaci studiów:
Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni licencjackich, magisterskich chcących zdobyć i poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z coachingiem i mentoringiem w edukacji.

Program studiów:

 1. Rola nauczyciela w nowoczesnej szkole – coaching i mentoring w edukacji
 2. Kompetencje społeczne w procesie wychowania i nauczania
 3. Psychologia uczenia – nauczanie czy uczenie się?
 4. Coaching i mentoring – różnice, podobieństwa
 5. Podstawy coachingu w edukacji
 6. Coachingowa komunikacja
 7. Struktura rozmowy coachingowej
 8. Coaching grupy
 9. Mechanizmy psychologiczne wprowadzania zmiany
 10. Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela
 11. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej
 12. Stres i wypalenie zawodowe nauczyciela
 13. Warsztat umiejętności praktycznych coacha
 14. Wykorzystanie technik coachingowych w pracy z „trudnym” uczniem rodzicem
 15. Rola coachingu w budowaniu kultury organizacyjnej w szkole.
 16. Etyka w pracy coacha

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku posiada odpowiednią postawę, wiedzę i umiejętności z zakresu coachingu i mentoringu. Posiada również wiedzę z zakresu coachingu, będącą podstawą do planowania i realizowania procesu coachingowego. Zna różne modele pracy z osobą. Potrafi zbudować i utrzymywać relację zaufania, zawrzeć kontrakt, określić cele i utrzymywać proces prowadzący do ich realizacji. Tworzy oraz utrzymuje z klientem relację partnerską, zadaje pytania, wspiera zmiany, buduje zaangażowanie klienta w przeprowadzanie zmiany.

Warunki ukończenia studiów
Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie pracy dyplomowej lub projektu grupowego w formie pisemnej. 

Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Praktyczny egzamin końcowy z prowadzenia sesji coachingowej z zaproszonym zewnętrznym klientem.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3000 zł
Opłata semestralna  - 1600 zł (x 2)
Opłata ratalna   - 340 zł (x 10)

UWAGA!  O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji !

Kandydat zostaje przyjęty na studia po złożeniu kompletnej dokumentacji, uiszczeniu opłaty wpisowej i podpisaniu umowy finansowej. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o przyjęciu na studia podyplomowe, jeśli zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki.

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.