Diagnoza i terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka Nowość!!!

Czas trwania studiów: 3 semestry (program realizowany w ramach jednego roku kalendarzowego)

Cel studiów:
Celem studiów jest zdobycie umiejętności z zakresu diagnozy pedagogicznej i umiejętności pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi w wieku wczesnym, przedszkolnym i szkolnym.


Celem jest również poznanie metod pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zaburzeniami, w tym zaburzeniami polisensorycznymi, autyzmem, etc.


Nabycie kwalifikacji do pracy w zespołach diagnostycznych oraz kwalifikacjami określonych przepisami prawa  do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju i zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.

Studia spełniają warunki następujących aktów prawnych:

 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela;
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Adresaci studiów:

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni licencjackich, magisterskich i technicznych, posiadających przygotowanie pedagogiczne (warunek konieczny), do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli przedmiotowych, a także psychologów pragnących zdobyć nowe kompetencje i kwalifikacje do pracy w zakresie diagnostyki szkolnej i terapii pedagogicznej.

Program studiów:

Moduł 1: Przygotowanie pedagogiczno – psychologiczne:

 1. Elementy pedagogiki specjalnej
 2. Psychologia rozwoju człowieka
 3. Psychologia kliniczna
 4. Kompetencje nauczyciela diagnosty i terapeuty
 5. Diagnostyka pedagogiczna
 6. Biomedyczne aspekty wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju
 7. Komunikacja interpersonalna w pracy pedagogicznej
 8. Metody pracy opiekuńczo - wychowawczej
 9. Wybrane zagadnienia z pracy socjalnej
 10. Deontologia pedagogiczna
 11. Diagnozowanie i orzecznictwo zaburzeń rozwoju uczniów i niepowodzeń szkolnych
 12. Podstawy logopedii i wiedzy o zaburzeniach rozwoju mowy
 13. Emisja i higiena głosu


Moduł 2: Dydaktyka ogólna:

 1. Struktura systemu oświatowo - wychowawczego
 2. Planowanie pracy terapeutycznej
 3. Prawne aspekty poradnictwa i pomocy pedagogicznej
 4. Monitorowanie i ocena postępów dziecka
 5. Edukacja włączająca


Moduł 3: Metodyka szczegółowa:

 1. Specjalne potrzeby edukacyjne
 2. Terapia trudności w uczeniu się czytania i pisania
 3. Wspomaganie rozwoju dziecka
 4. Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dziecka
 5. Terapia trudności w uczeniu się matematyki
 6. Metodyka pracy z rodziną
 7. Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji
 8. Metody terapeutyczne w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu
 9. Praca z dzieckiem uzdolnionym
 10. Metody aktywizujące w nauczaniu
 11. Terapia dzieci z zaburzeniami narządu ruchu
 12. Wybrane techniki terapeutyczne

Sylwetka absolwenta studiów:
Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej. Mają kwalifikacje do pracy w charakterze nauczycieli:

 • wczesnego wspomagania dzieci
 • prowadzenia diagnozy pedagogicznej, w tym do pracy w szkolnych zespołach diagnostycznych
 • prowadzenia zajęć terapeutyczno – kompensacyjnych.

Warunki ukończenia studiów:
Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej. 


Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów a także pozytywnie zaopiniowanych praktyk.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3000 zł
Opłata semestralna  - 1600 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 340 zł (x 10 m-cy)

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.