Doradztwo zawodowe w edukacji - studia podyplomowe kwalifikacyjne

Czas trwania studiów: 3 semestry (program realizowany w ramach roku kalendarzowego)

Cel studiów:
Celem zasadniczym i przewodnim studiów podyplomowych jest aktualizacja wiedzy, zrozumienie zasad rozwoju zawodowego i psychologii wyboru życiowej drogi zawodowej oraz opanowanie umiejętności związanych z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem pełnia roli nauczyciela jako doradcy zawodowego w szkole.


Ponadto celem jest również uzupełnienie lub rozszerzenie wiedzy z zakresu kształtowania podstaw i udoskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie doradztwa zawodowego a także rozwój osobisty doradcy.


Uczestnicy studiów zapoznają się z aktualnymi charakterystycznymi dla zawodów problemami, zagadnieniami i dylematami etycznymi. Wykładowcy pomogą słuchaczom w ukształtowaniu indywidualnych umiejętności doradczych, a także w zdobyciu  umiejętności wchodzenia we właściwe interakcje z młodzieżą i z dorosłymi w procesie doradczym.


Celem studiów jest nadanie uprawnień do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego w szkołach lub prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów (konieczne posiadanie przygotowania pedagogicznego).

Adresaci studiów:
Oferta studiów kwalifikacyjnych kierowana jest przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów, psychologów i pracowników socjalnych, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do pełnienia funkcji doradcy zawodowego w szkołach i innych instytucjach realizujących zadania w zakresie poradnictwa zawodowego, np.: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biura karier, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, centra informacji zawodowej, urzędy pracy, agencje doradztwa personalnego.

Program studiów:

 1. Rola doradcy zawodowego w nowoczesnej szkole – „Lifelong Learning”
 2. Świat zawodów – teraźniejszość i przyszłość
 3. Trening umiejętności społecznych – komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, budowanie adekwatnej samooceny, autoprezentacja.
 4. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji.
 5. Diagnoza w doradztwie zawodowym.
 6. Doradztwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 7. Warsztat prowadzenia rozmowy doradczej.
 8. Indywidualny Plan Działania – opracowanie ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej.
 9. Grupowe doradztwo zawodowe.
 10. Rozwój osobisty szkolnego doradcy zawodowego.
 11. Psychologia zdrowia i stresu zawodowego.
 12. Wykorzystanie nowoczesnych technologii.
 13. Współczesny rynek pracy – zatrudnienie i samozatrudnienie.
 14. Współczesny rynek edukacyjny.
 15. Rodzic doradcą zawodowym swojego dziecka.
 16. Metodologia badań w doradztwie zawodowym
 17. Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego\
 18. Psychologia rozwoju człowieka
 19. Wybrane zagadnienia z prawa i z etyki doradztwa zawodowego
 20. Socjologia edukacji
 21. Coaching w doradztwie zawodowym

Sylwetka absolwenta

Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu doradztwa zawodowego oraz umiejętność prowadzenia samodzielnych badań i testów doradczych ze szczególnym uwzględnieniem pełnienia funkcji doradcy  zawodowego w środowisku szkolnym.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do zatrudnienie na stanowisku nauczyciela-doradcy zawodowego.

Warunki ukończenia studiów
Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie pracy dyplomowej lub projektu grupowego w formie pisemnej.


Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3000 zł
Opłata semestralna  - 1600 zł (x 2)
Opłata ratalna   - 340 zł (x 10)

UWAGA!  O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji !

Kandydat zostaje przyjęty na studia po złożeniu kompletnej dokumentacji, uiszczeniu opłaty wpisowej i podpisaniu umowy finansowej. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o przyjęciu na studia podyplomowe, jeśli zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki.

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.