Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessorii

Czas trwania studiów: 3 semestry (program realizowany w ramach roku kalendarzowego)

Cel studiów:
Program studiów podyplomowych Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori umożliwia merytoryczne  i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w przedszkolu oraz na I etapie edukacji (klasy I – III – kształcenie zintegrowane). W trakcie niniejszych studiów podyplomowych studenci poznają także założenia i zastosowanie cieszącej się coraz większym zainteresowaniem środowisk edukacyjnych pedagogiki Marii Montessori w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Adresaci studiów:
Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Proponowane studia podyplomowe to kierunek dla nauczycieli, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do nauczania drugiego lub kolejnego przedmiotu (wychowanie przedszkolne, kształcenie zintegrowane), by zapewnić sobie stabilizację na oświatowym rynku pracy. To także studia dla nauczycieli nowatorskich, którzy chcą rozwój swoich wychowanków opierać na dorobku słynnych pedagogów, tu: Marii Montessori.

Program studiów:

W ramach studiów zrealizowane zostaną m.in. następujące przedmioty:

 1. Kompendium wiedzy z psychologii rozwojowej i wychowawczej dziecka
 2. Podstawy pedagogiki przedszkolnej
 3. Metodyka wychowania przeszkolnego
 4. Podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej
 5. Podstawy kształcenia integralnego z metodyką
 6. Rozwój mowy dziecka i elementy logopedii
 7. Elementy edukacji polonistycznej w przedszkolu -przygotowanie do nauki czytania i pisania
 8. Elementy edukacji matematycznej w przedszkolu
 9. Elementy edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu
 10. Metodyka kształcenia polonistycznego na I etapie edukacyjnym
 11. Literatura dziecięca z kulturą żywego słowa
 12. Metodyka kształcenia matematycznego na  I etapie edukacyjnym
 13. Metodyka kształcenia społeczno-przyrodniczego  na I etapie edukacyjnym
 14. Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką
 15. Edukacja muzyczna z metodyką
 16. Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
 17. Blok przedmiotowy pedagogiki Marii Montessori:
  • Podstawy pedagogiki Marii Montessori
  • Metodyka rozwijania zdolności sensorycznych
  • Metodyka rozwijania sprawności językowych w systemie Montessori
  • Metodyka kształcenia matematycznego w systemie Montessori
  • Metodyka poznawania środowiska społeczno-przyrodniczego w systemie Montessori
  • Środki dydaktyczne w pedagogice Marii Montessori – Polskie Centrum Montessori
 18. Edukacja medialna w przedszkolu i w szkole
 19. Diagnoza i terapia pedagogiczna
 20. Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 21. Planowanie i dokumentowanie procesu edukacyjnego w przedszkolu i szkole
 22. Komunikacja interpersonalna w edukacji
 23. Współpraca nauczyciela z otoczeniem społecznym
 24. Wykorzystanie nowoczesnych technologii  w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 25. Seminarium dyplomowe
 26. Praktyka pedagogiczna

Sylwetka absolwenta

Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną   i praktyczną w zakresie pedagogiki przedszkolnej   i wczesnoszkolnej oraz umiejętności prowadzenia zajęć w tych grupach wiekowych, m.in. metodami Marii Montessori. Absolwent tego kierunku to jednostka refleksyjna i twórcza, przygotowana do wprowadzenia w placówce, w której będzie zatrudniony, innowacji pedagogicznej wykorzystującej w pracy z dziećmi dorobek pedagogiczny Marii Montessorii.

Absolwenci otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do zatrudnienie na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Warunki ukończenia studiów
Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie pracy dyplomowej lub projektu grupowego w formie pisemnej.  Jedna z form: praca dyplomowa lub projekt grupowy musi być związany z pedagogiką Marii Montessori!!!


Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz odbycie praktyki.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3000 zł
Opłata semestralna  - 1600 zł (x 2)
Opłata ratalna   - 340 zł (x 10)

UWAGA!  O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji !

Kandydat zostaje przyjęty na studia po złożeniu kompletnej dokumentacji, uiszczeniu opłaty wpisowej i podpisaniu umowy finansowej. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o przyjęciu na studia podyplomowe, jeśli zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki.

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.