Lean Leader NOWOŚĆ!!!

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cel studiów:

Koncepcja Lean Management stała się dzisiaj najczęściej wybieranym sposobem zarządzania procesami w organizacjach, generując zapotrzebowanie na ekspertów w tym zakresie. Kierunek Lean Leader odpowiada na to zapotrzebowanie, dostarczając praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień. Kierowany jest zarówno do sektora produkcyjnego jak i usługowego. W program studiów silnie wbudowany jest aspekt związany z przywództwem, będący integralną częścią koncepcji Lean.


Przedmioty specyficzne dla produkcji to na przykład „SMED” oraz „Mapowanie strumienia wartości (VSM)”, a specyficzne dla usług to „Mapowanie przepływu informacji” oraz „Agile w zarządzaniu procesami i projektami”. Połączenie w ramach jednych studiów obu aspektów jest świadomym zabigiem pozwalającym na wzajemną inspiracje i szerokie rozumienie biznesu.


Stosowanie metodologii Lean umożliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej opartej na sprawdzonych wzorcach biznesowych. Zyski z wdrożenia Lean to:

 • Podniesienie satysfakcji klienta
 • Zaangażowanie pracowników
 • Skrócenie czasu przetwarzania
 • Poprawa bezpieczeństwa
 • Poprawa jakości
 • Wygenerowanie oszczędności

Zajęcia z przedmiotów ujętych w programie studiów prowadzą praktycy realizający projekty dla firm z sektora produkcyjnego i usługowego. Wszyscy mają doświadczenie trenerskie i są pasjonatami Lean Management. Jedne zajęcia w trakcie trwania studiów zostaną przeprowadzone w Firmie w formie warsztatu.


Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w firmach produkcyjnych i usługowych za pomocą metodyki Lean tak, aby zrealizować cele biznesowe tych organizacji

Adresaci studiów:

 • Specjaliści i inżynierowie zajmujący się wsparciem bądź optymalizacją procesów;
 • Pracownicy działów Lean, Kaizen i Ciągłego Doskonalenia;
 • Kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla;
 • Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw;
 • Wszystkie osoby zainteresowane zwiększeniem kompetencji w zakresie doskonalenia procesów i organizacji.

Program studiów:

Główne koncepcje Lean

 • Przeplywy w procesach produkcyjnych i usługowych
 • Straty jako podstawowa koncepcja Lean
 • Dodawanie wartości
 • Cykl PDCA

Hoshin Kanri

 • Definiowanie misji, wizji i strategii
 • Roczny cykl Hoshin
 • Realizacja strategii za pomocą raprtów A3

Rozwiązywanie problemów metodą

 • Definiowanie problemu i działania natychmiastowe
 • Analiza problemu za pomocą 5xdlaczego
 • Działania korekacyjne i prewencyjne (CAPA)

Metoda 5S. Organizacja miejsca pracy

 • Strefowanie
 • Wdrożenie kroków 5S
 • Utrzymanie wyników

Przywództwo Lean

 • Rola i cele przywództwa Lean
 • GEMBA
 • Praca standardowa Lidera
 • System Spotkań

Toyota Kata

 • Kata doskonalenia
 • Kata coachingu
 • Skuteczne perspektywy zarządzania

Praca standaryzowana

 • Zasady wdrażania pracy standaryzowanej
 • Zasady dokumentowania pracy standaryzowanej
 • Zasady szkolenia (instruowania) pracowników z użyciem metodologii TWI

Projekt I

 • Przygotowanie projektu kończącego I semestr

Zarządzanie zmianą

 • Konfrontacja ze zmianą
 • Postawy i zachowania w procesie zmiany
 • Fazy zmiany
 • Praca z oporem

Agile w zarządzaniu procesami i projektami

 • Manifest Agile
 • Metodologia Scrum
 • Metodologia Kanban

SMED. Szybkie przezbrojenie maszyn

 • Kroki SMED i obserwacje procesu
 • Czynności wewnętrzne
 • Czynności zewnętrzne

Mapowanie strumienia wartości (VSM)

 • Rodzina produktów i mapa stanu obecnego
 • Mapa stanu przyszłego
 • FIFO, Supermarket, Kanban i inne narzędzia doskonalenia przepływu

Mapowanie przepływu informacji

 • Mapy jednowymarowe i wielowymiarowe
 • Stan obecny vs. stan przyszły
 • Prowadzenie warsztatu

Kaizen. Ciągłe doskonalenie procesów

 • Zasady systemu Kaizen
 • System nagród
 • Motywowanie pracowników do zgłaszania usprawnień

Projekt II

 • Przygotowanie projektu kończącego II semestr

Sylwetka absolwenta

Osoba kończąca studia Lean Leader jest przygotowana do praktycznego prowadzenia warsztatów, szkoleń i wdrożeń Lean. Coraz częściej wymaga się tego typu umiejętności od wszystkich Specjalistów i Menadżerów w organizacji.

Warunki ukończenia studiów:

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie projektu ilustrującego praktyczną umiejętność stosowania co najmniej jednego, wybranego narzędzia Lean.


Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Opłaty:

Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 4000 zł
Opłata semestralna  - 2100 zł (x 2)
Opłata ratalna   - 440 zł (x 10)

UWAGA!  O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji !

Kandydat zostaje przyjęty na studia po złożeniu kompletnej dokumentacji, uiszczeniu opłaty wpisowej i podpisaniu umowy finansowej. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o przyjęciu na studia podyplomowe, jeśli zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki.

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.