Mediacje społeczne i negocjacje w edukacji

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cel studiów:
Celem zasadniczym i przewodnim studiów podyplomowych jest nabycie przez słuchaczy wiedzy między innymi z zakresu mediacji społecznych i negocjacji, komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu, technik wywierania wpływu społecznego, prawa karnego i cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem  wykorzystywania procedury mediacji w codziennej pracy oraz promocji jej jako formy rozwiązywania konfliktów miedzy innymi w oświacie.

Ponadto uczestnicy studiów zapoznają się z aktualnymi problemami stosowania strategii i technik negocjacyjnych oraz procedur mediacyjnych pozwalających na konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i sporów.

Celem jest również uzupełnienie lub rozszerzenie wiedzy na temat wprowadzania mediacji do szkół i placówek oświatowych zgodnie ze Standardami mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach  i innych placówkach oświatowych opracowanymi przez  Rzecznika Praw Dziecka.

Studia podyplomowe prowadzone są wg standardów kształcenia mediatorów Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zgodnie z wymogami Społecznej Rady ds. alternatywnego rozwiązywania sporów i konfliktów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Adresaci studiów:
Studia skierowane są do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, kierowników i pracowników świetlic szkolnych i środowiskowych, absolwentów wyższych uczelni licencjackich, magisterskich, chcących chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu  umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sporów dzięki wykorzystaniu warsztatu negocjatora i mediatora oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką mediacji w edukacji.

Program studiów:

 1. Nauczyciel mediator i negocjator - rola nauczyciela w nowoczesnej szkole
 2. Co to są mediacje - mediacje w polskim prawie cywilnym i karnym
 3. Komunikacja interpersonalna w procesie mediacji
 4. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
 5. Zasady i przebieg mediacji
 6. Aspekty prawne negocjacji
 7. Specyfika mediacji rodzinnych i karnych
 8. Mediacje szkolne
 9. Kto jest kim – czyli wpływ typów  osobowości na przebieg mediacji
 10. Zarządzanie emocjami w procesie mediacji i negocjacji
 11. Elementy treningu asertywności dla mediatora
 12. Manipulacja i wywieranie wpływu
 13. Etyka mediatora
 14. Stres i wypalenie zawodowe nauczyciela
 15. Mediacja a współczesna szkoła
 16. Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji
 17. Warsztat umiejętności praktycznych negocjatora

Sylwetka absolwenta

Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu mediacji, negocjacji oraz konstruktywnego rozwiazywania sytuacji konfliktowych ze szczególnym uwzględnieniem mediacji w środowisku szkolnym.

Warunki ukończenia studiów
Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie pracy dyplomowej lub projektu grupowego w formie pisemnej. 

Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Ukończenie studiów daje uprawnienia do samodzielnego prowadzenia mediacji i ubiegania się o wpis do Sądu Okręgowego na listę stałych mediatorów sądowych.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3000 zł
Opłata semestralna  - 1600 zł (x 2)
Opłata ratalna   - 340 zł (x 10)

UWAGA!  O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji !

Kandydat zostaje przyjęty na studia po złożeniu kompletnej dokumentacji, uiszczeniu opłaty wpisowej i podpisaniu umowy finansowej. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o przyjęciu na studia podyplomowe, jeśli zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki.

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.