Mediator sądowy

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cel studiów:
Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania konfliktów w charakterze negocjatorów, mediatorów  sądowych występujących w zakładach pracy, między pracodawcami a związkami zawodowymi, w kontaktach handlowych i politycznych a także w sporach sądowych. Program zajęć umożliwia uzyskanie teoretycznej wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, wiedzy z zakresu prawa dotyczącej stosowania procedur mediacyjnych w Polsce, zapewnia kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie negocjacji, mediacji.

Adresaci studiów:
Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni licencjackich, magisterskich, chcących poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z szeroko pojętą mediacją  i pragnących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie problematyki objętej programem nauczania, osób, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji w sądzie,  oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką.


Ponadto studia skierowane są do menedżerów różnych szczebli i pracowników HR, działów kadr, pionu prawnego i windykacyjnego w przedsiębiorstwach i bankach.

Program studiów:

 1. Obszary zastosowania mediacji
 2. Konstruowanie ugody mediacyjnej
 3. Regulacje mediacji cywilnych       
 4. Regulacje mediacji karnych      
 5. Mediacje w prawie pracy i układach zbiorowych
 6. Mediacje w sprawach rodzinnych i nieletnich
 7. Regulacje prawne mediacji gospodarczych
 8. Metodyka mediacji 
 9. Psychologia mediacji   
 10. Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora
 11. Alternatywne metody rozstrzygania sporów
 12. Dynamika konfliktów interpersonalnych i społecznych
 13. Prawo cywilne procesowe w sprawach rodzinnych dla mediatorów
 14. Elementy prawa karnego i prawa karnego skarbowego  dla mediatorów 
 15. Elementy komunikacji interpersonalnej
 16. Rozwiązywanie problemów 
 17. Negocjacje  i mediacje
 18. Rola, prawa i obowiązki mediatora oraz stron   
 19. Marketing usług mediacyjnych

Sylwetka absolwenta

Absolwenci otrzymują kompetencje w zakresie przygotowania do roli negocjatora i mediatora, a  zdobyta wiedza i praktyczne umiejętności pomogą na wykorzystywanie alternatywnych metod w rozwiązywaniu sporów i łagodzeniu konfliktów w sferze biznesu i sądownictwa, a także prowadzenie prywatnej praktyki mediacyjnej.


W szerszym kontekście, studia służą także poszerzeniu wiedzy i podniesieniu kwalifikacji w zarządzaniu różnymi typami konfliktów, rozwijaniu kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej i zwiększeniu skuteczności procesów decyzyjnych przebiegających w różnych typach otoczenia organizacyjnego oraz w zarządzaniu grupą.

Warunki ukończenia studiów
Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie pracy dyplomowej lub projektu grupowego w formie pisemnej. 


Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3500 zł
Opłata semestralna  - 1850 zł (x 2)
Opłata ratalna   - 390 zł (x 10)

UWAGA!  O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji !

Kandydat zostaje przyjęty na studia po złożeniu kompletnej dokumentacji, uiszczeniu opłaty wpisowej i podpisaniu umowy finansowej. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o przyjęciu na studia podyplomowe, jeśli zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki.

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.