Oligofrenopedagogika z diagnozą i terapią pedagogiczną

Czas trwania studiów: trzy semestry (program realizowany w ramach roku kalendarzowego)

Szczegółowe treści kształcenia zgodne są z wykazem zagadnień zawartych w standardach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. do Rozporządzenie MNiSW z dn. 17.01.2012).


Studia umożliwiają uzyskania kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie edukacji osób
z niepełnosprawnością intelektualną.

Cel studiów:

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej osób z niepełnosprawnością intelektualną - dotyczącej ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno- motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych.
 • Zdobycie wiedzy psychologiczno - pedagogicznnej oraz umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy funkcjonalnej i konstruowania: wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) i indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET).

Założenia programowe studiów wynikają z aktualnych tendencji kształcenia specjalnego związanego z pozyskaniem wiedzy i umiejętności diagnozowania potrzeb i problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu od lekkiego do głębokiego), tworzenia efektywnych strategii pomocowych i systemów wsparcia.

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne
do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych, rewalidacyjnych, terapeutycznych z wykorzystaniem  adekwatnych metod i technik pracy z dziećmi, uczniami i wychowankami z niepełnosprawnością intelektualną.

Dla osób zatrudnionych na postawie Karty Nauczyciela studia będą krokiem w kierunku zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego lub/i zdobycie dodatkowych kwalifikacji

Adresaci studiów podyplomowych:
Absolwenci studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym. Oferta studiów kwalifikacyjnych kierowana jest przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów, psychologów, którzy chcą rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy w szkole  lub innej placówce oświatowej w zakresie pracy (edukacyjnej, terapeutycznej) z dziećmi, uczniami, wychowankami z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich typach szkół i placówek edukacyjnych

Program studiów:


Moduł wprowadzający do specjalności:

 • Pedagogika specjalna
 • Psychologia kliniczna z psychopatologią
 • Wybrane problemy psychologii zdrowia i rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Elementy logopedii i fonetyki z metodyką pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy
 • Przepisy prawa dotyczące uczniów i osób dorosłych z niepełnosprawnością
 • Psychologiczne uwarunkowania edukacji, rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością

Moduł wprowadzenie do diagnozy i terapii:

 • Diagnoza psychopedagogiczna
 • Diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością
 • Diagnoza i terapia uczniów ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się (ze SPE)
 • Wybrane metody terapii zaburzonych zachowań
 • Terapia pedagogiczna

Moduł wprowadzenie do metodyki edukacji i terapii

 • Praca z uczniem z autyzmem
 • Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju
 • Metodyka pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 • Metodyka nauczania i rewalidacja uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w wychowaniu przedszkolnym
 • Metodyka nauczania i rewalidacja uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  na etapie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
 • Metodyka nauczania i rewalidacja uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych dla uczniów z trudnościami w nauce
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci uzyskają kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela z osobami z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich typach szkół placówek oświatowych tj. w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, ponadpodstawowych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych specjalnych ośrodkach wychowawczych, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy oraz w szkołach integracyjnych, ogólnodostępnych  z oddziałami integracyjnymi, czy ogólnodostępnych.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kompetencje (wiedzę teoretyczną i praktyczną) umożliwiającą im diagnozowanie i samodzielne rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie związanych z ich funkcjonowaniem w środowisku edukacyjnym, społecznym.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz w ramach realizowanych zajęć w toku studiów otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu IS(integracja sensoryczna) lub WWR(wczesne wspomaganie rozwoju). Szkolenia za zgodą słuchaczy może być prowadzone w ramach studiów podyplomowych.

Warunki ukończenia studiów:

Do ukończenia studiów wymagane jest:

 • zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów
 • przygotowanie innowacyjnego projektu w formie pisemnej. 
 • odbycie praktyki.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3000 zł
Opłata semestralna  - 1600 zł (3 x semestr)
Opłata ratalna   - 340 zł (x 10 m-cy)

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.