Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu Nowość!!!

Czas trwania studiów: 3 semestry (program realizowany w ramach roku kalendarzowego)

Szczegółowe treści kształcenia zgodne są z wykazem zagadnień zawartych w standardach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. do Rozporządzenia MNiSW z dn. 17.01.2012r.).

Studia umożliwiają uzyskania kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie edukacji, pracy opiekuńczo – wychowawczej osób z niepełnosprawnością intelektualną z uwzględnieniem autyzmu.

Cel studiów:
Celem studiów jest zdobycie wiedzy dotyczącej osób z niepełnosprawnością intelektualną - dotyczącej ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno-motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych., a także zdobycie wiedzy psychologiczno - pedagogicznej oraz umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy funkcjonalnej i konstruowania: wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) i indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET).

Założenia programowe studiów wynikają z aktualnych tendencji kształcenia specjalnego związanego z pozyskaniem wiedzy i umiejętności diagnozowania potrzeb i problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną (w tym dzieci i młodzieży z autyzmem), tworzenia efektywnych strategii pomocowych i systemów wsparcia.

Umożliwiają  wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych, rewalidacyjnych, terapeutycznych z wykorzystaniem  adekwatnych metod i technik (ze wskazaniem najnowszych i innowacyjnych rozwiązań) pracy z dziećmi, uczniami i wychowankami z cechami autyzmu.

Dla osób zatrudnionych na postawie Karty Nauczyciela studia będą krokiem w kierunku zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego lub dodatkowych kwalifikacji.

Adresaci studiów:
Adresatami studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika z diagnozą i terapią pedagogiczną są absolwenci studiów wyższych posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Oferta studiów kwalifikacyjnych kierowana jest przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów, psychologów, którzy chcą rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy w szkole  lub innej placówce oświatowej w zakresie pracy (edukacyjnej, terapeutycznej) z osobami z niepełnosprawnością intelektualną z uwzględnieniem dzieci, uczniów, wychowanków  z autyzmem.

Program studiów:

Moduł wprowadzający do specjalności:

 • Pedagogika specjalna;
 • Psychologia kliniczna z psychopatologią;
 • Wybrane problemy psychologii zdrowia i rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Przepisy prawa dotyczące edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i autyzmem
 • Komunikacja alternatywna;
 • Psychologiczne uwarunkowania edukacji, rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością i autyzmem;
 • Wsparcie rodziny dziecka z niepełnosprawnością;
 • Biomedyczne uwarunkowania rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i autyzmem ;

Moduł wprowadzający do diagnozy i terapii:

 • Diagnoza psychopedagogiczna;
 • Diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością i autyzmem;
 • Wybrane metody terapii zaburzonych zachowań;
 • Usprawnienie zaburzeń rozwoju ruchowego;

Moduł wprowadzający do metodyki edukacji i terapii:

 • Praca z uczniem z autyzmem;
 • Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju;
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów z autyzmem;
 • Metodyka pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim;
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ;
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • Metodyka zajęć rewalidacyjnych;
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego;
 • Elementy logopedii i fonetyki z metodyką pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy;
 • Metody terapii osób z autyzmem.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci uzyskają kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i z autyzmem we wszystkich typach szkół placówek oświatowych tj. w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, ponadpodstawowych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych specjalnych ośrodkach wychowawczych, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy oraz w szkołach integracyjnych, ogólnodostępnych  z oddziałami integracyjnymi, czy ogólnodostępnych.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kompetencje (wiedzę teoretyczną i praktyczną) umożliwiającą im diagnozowanie i samodzielne rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie i z autyzmem, związanych z ich funkcjonowaniem w środowisku edukacyjnym i społecznym.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

W ramach realizowanych zajęć odbędą się również szkolenia z zakresu Integracji Sensorycznej oraz Wczesnego wspomagania rozwoju – wszyscy uczestniczący w nich słuchacze otrzymają zaświadczenia o ich ukończeniu.

Warunki ukończenia studiów

Do ukończenia studiów wymagane jest:

 • zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów
 • przygotowanie innowacyjnego projektu w formie pisemnej. 
 • odbycie praktyki.

Opłaty:

Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3000 zł
Opłata semestralna  - 1600 zł (x 2)
Opłata ratalna   - 340 zł (x 10)

UWAGA!  O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji !

Kandydat zostaje przyjęty na studia po złożeniu kompletnej dokumentacji, uiszczeniu opłaty wpisowej i podpisaniu umowy finansowej. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o przyjęciu na studia podyplomowe, jeśli zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki.

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.