Organizacja, Zarządzanie i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Nowość!!!

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cel studiów:

 • Stworzenie u pracowników zarządów dróg i organów zarządzających ruchem drogowym świadomości o wpływie ich decyzji i opinii na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 • Podwyższenie lub uzupełnienie kwalifikacji pracowników zarządów dróg i innych instytucji zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu.  Szczególnie przy braku wykształcenia  kierunkowego lub braku doświadczenia w pracy przy zagadnieniach bezpieczeństwa ruchu.
 • Przygotowanie słuchaczy do opiniowania projektów drogowych, sporządzania opinii opracowań planistycznych dotyczących dróg, opracowywania wytycznych do projektów drogowych  w zakresie najważniejszego kryterium celowości budowy i przebudowy dróg – poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 • Przygotowanie słuchaczy do samodzielnego sporządzania podstawowych projektów organizacji ruchu w oparciu o specjalistyczne programy komputerowe.

 

Adresaci studiów:

 • Pracownicy zarządów dróg wszystkich szczebli zajmujący się planowaniem inwestycji drogowych, nadzorem nad wykonawstwem oraz utrzymaniem i eksploatacją dróg.
 • Pracownicy zarządów dróg o wykształceniu niedrogowym, którzy zajmują się zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu i chcą uzupełnić swoje kwalifikacje.
 • Funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej zajmujący się bezpieczeństwem ruchu, szczególnie w aspekcie stanu dróg.
 • Początkujący projektanci dróg.
 • Osoby zainteresowane sporządzaniem projektów organizacji ruchu – stałej i na czas prowadzenia robót.
 • Działacze samorządowi,  pracownicy firm drogowych, pracownicy firm zarządzających drogami wewnętrznymi – związani z   organizacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Program studiów:

 • Prawo w ruchu drogowym w zakresie BRD.
 • Przepisy dotyczące dróg w zakresie BRD.
 • Czynniki drogowo-ruchowe wpływające na bezpieczeństwo ruchu, przyczyny powstawania wypadków drogowych.
 • Analizy ogólne i szczegółowe, metody analiz stosowanych w BRD, ocena ich efektywności i skuteczności dla poprawy BRD.
 • Aspekty BRD na poszczególnych etapach zarządzania drogami.
 • Oznakowanie poziome i pionowe.
 • Zasady sporządzania projektów organizacji ruchu.
 • Podstawy obsługi oprogramowania typu CAD – laboratorium.
 • Wykorzystanie oprogramowania typu CAD w projektowaniu organizacji ruchu drogowego – oznakowanie pionowe i poziome – laboratorium.
 • Seminarium dyplomowe.

Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe OZiBRD nakierowane są na praktyczną interpretację  przepisów prawnych i normatywów technicznych dotyczących dróg, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jako główny motyw i kryterium przy przebudowie układów drogowych i przebudowie dróg. Słuchacze zostają w szczególny sposób uwrażliwieni na zagadnienia bezpieczeństwa użytkowników dróg na wszystkich etapach: planowanie dróg, realizacja, eksploatacja i utrzymanie. Absolwenci studiów są upoważnieni i ośmieleni do profesjonalnego wydawania różnych opinii, ocen i zabierania głosu w dyskusjach nad poprawą bezpieczeństwa ruchu.


W trakcie studiów słuchacze uzyskują umiejętność samodzielnego opracowania projektu organizacji ruchu w oparciu o specjalistyczne programy komputerowe.

Warunki ukończenia studiów:

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie pracy dyplomowej lub projektu grupowego w formie pisemnej. 


Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Opłaty:

Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3600 zł
Opłata semestralna  - 1900 zł (x 2)
Opłata ratalna   - 400 zł (x 10)

UWAGA!  O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji !

Kandydat zostaje przyjęty na studia po złożeniu kompletnej dokumentacji, uiszczeniu opłaty wpisowej i podpisaniu umowy finansowej. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o przyjęciu na studia podyplomowe, jeśli zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki.

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.