Pedagogika terapeutyczna Nowość!!!

Czas trwania studiów: 3 semestry (program realizowany w ramach jednego roku kalendarzowego)

Cel studiów:

Pedagogika terapeutyczna, specjalność prowadzona w zakresie pedagogiki specjalnej, to trzysemestralne studia podyplomowe prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 roku, w sprawie standardów kształcenia, przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 r. poz. 131).

Absolwent pedagogiki terapeutycznej, zdobytą podczas studiów wiedzę, umiejętności i kompetencje, ugruntowuje odbywając praktyki studenckie. Uwzględniając holistycznie troskę o rozwój i zdrowie człowieka, program studiów wzbogacono o muzykoterapię oraz terapię przez sztukę (arteterapię).

Adresaci studiów:
Studia skierowane są do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, kierowników i pracowników świetlic szkolnych i środowiskowych, absolwentów wyższych uczelni licencjackich, magisterskich, chcących chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu  umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sporów dzięki wykorzystaniu warsztatu negocjatora i mediatora oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką mediacji w edukacji.

Program studiów:

 1. Nauczyciel mediator i negocjator - rola nauczyciela w nowoczesnej szkole
 2. Co to są mediacje - mediacje w polskim prawie cywilnym i karnym
 3. Komunikacja interpersonalna w procesie mediacji
 4. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
 5. Zasady i przebieg mediacji
 6. Aspekty prawne negocjacji
 7. Specyfika mediacji rodzinnych i karnych
 8. Mediacje szkolne
 9. Kto jest kim – czyli wpływ typów  osobowości na przebieg mediacji
 10. Zarządzanie emocjami w procesie mediacji i negocjacji
 11. Elementy treningu asertywności dla mediatora
 12. Manipulacja i wywieranie wpływu
 13. Etyka mediatora
 14. Stres i wypalenie zawodowe nauczyciela
 15. Mediacja a współczesna szkoła
 16. Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji
 17. Warsztat umiejętności praktycznych negocjatora

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku otrzymuje kwalifikacje pedagoga specjalnego w obszarze pedagogiki terapeutycznej. Nabywa kompetencje do podejmowania działań na rzecz dzieci i młodzieży przewlekle chorych i z niepełnosprawnością ruchową, w tym do planowania pracy, analizowania potrzeb dzieci, szeroko rozumianej komunikacji, organizowania i udzielania pomocy, zarówno dzieciom oraz ich rodzinom, jak również w zakresie współpracy z rodzinami dzieci z niepełnosprawnościami oraz instytucjami świadczącymi im pomoc.

Warunki ukończenia studiów:

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie pracy dyplomowej lub projektu grupowego w formie pisemnej. 

Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz odbycie praktyk studenckich.

Opłaty:

Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3000 zł
Opłata semestralna  - 1600 zł (x 2)
Opłata ratalna   - 340 zł (x 10)

UWAGA!  O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji !

Kandydat zostaje przyjęty na studia po złożeniu kompletnej dokumentacji, uiszczeniu opłaty wpisowej i podpisaniu umowy finansowej. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o przyjęciu na studia podyplomowe, jeśli zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki.

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.