Prawo Spółek - aspekty polskie i europejskie Nowość!!!

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cel studiów:
Celem zasadniczym i nadrzędnym przedmiotowych studiów podyplomowych jest uzyskanie teoretycznej i  praktycznej wiedzy z zakresu prawnych regulacji dotyczących funkcjonowania spółek handlowych w obrocie gospodarczym w aspekcie polskim i europejskim. W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną poszczególne typy spółek handlowych jako formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zostanie przedstawiona problematyka funkcjonowania spółek w wybranych sektorach gospodarki, a także omówione zostaną typowe zagadnienia prawno-gospodarcze związane z działalnością spółek handlowych w kontekście ich funkcjonowania w Polsce i na rynku europejskim. W programie są także uwzględnione zagadnienia prawno-karne, podatkowe i rachunkowe spółek. Materia wykładowa obejmuje również publiczny obrót papierami wartościowymi, elementy prawa pracy, prawa przemysłowego i ochrony przed nieuczciwą konkurencją, a także procedury rejestracyjne. Uwzględnione są regulacje unijne, w tym procedury tworzenia spółki europejskiej w różnych jej przejawach.

Adresaci studiów:
Adresatami studiów są wszystkie osoby zainteresowane prawem gospodarczym i handlowym, prawem spółek funkcjonującym na rynku krajowym i europejskim, przedsiębiorcy, pracownicy działów prawnych, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, posiadające wykształcenie wyższe, I-go stopnia (studia licencjackie)  lub II-go stopnia (studia magisterskie).

Program studiów:

 1. Zagadnienia ogólne prawa spółek
 2. Wprowadzenie do problematyki  prawa spółek
 3. Podejmowanie i prowadzenie działalności przez spółki w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 4. Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
 5. Spółka w praktyce notarialnej
 6. Prawo firmowe
 7. Spółki osobowe w obrocie gospodarczym
 8. Spółki osobowe w praktyce obrotu gospodarczego
 9. Spółki kapitałowe w obrocie gospodarczym
 10. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w praktyce obrotu gospodarczego
 11. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością . Elektroniczna rejestracja spółki z o.o.
 12. Spółka akcyjna w praktyce obrotu gospodarczego
 13. Spółki publiczne
 14. Praktyczne problemy funkcjonowania spółek kapitałowych
 15. Spółki w obrocie gospodarczym. Zagadnienia wspólne
 16. Spółki w działalności deweloperskiej
 17. Spółki w działalności bankowej
 18. Spółki w działalności ubezpieczeniowej
 19. Łączenie, podział i przekształcenia spółek
 20. Spółki w postępowaniu egzekucyjnym
 21. Spółka w upadłości
 22. Prawo pracy w stosunkach spółek
 23. Weksle w działalności spółek
 24. Publiczno-prawne aspekty działalności spółek
 25. Aspekty podatkowe działalności spółek
 26. Prawno-karne aspekty prawa spółek
 27. Ochrona konkurencji w działalności spółek
 28. Spółki w procesie zamówień publicznych
 29. Spółki w działalności samorządowej
 30. Spółki w międzynarodowym obrocie gospodarczym
 31. Spółki w prawie prywatnym międzynarodowym
 32. Europejskie prawo spółek
 33. Spółki w wybranych obcych systemach prawnych
 34. Spółki w prawie niemieckim
 35. Spółki w prawie brytyjskim i amerykańskim
 36. Spółki w wybranych obcych systemach prawnych /Działalność gospodarcza w Rosji ze szczególnym uwzględnieniem spółek
 37. Spółki w prawie hiszpańskim
 38. Spółki w prawie cypryjskim
 39. Spółki w prawie francuskim
 40. Spółki w prawie austriackim i szwajcarskim

Sylwetka absolwenta studiów:

Absolwent przedmiotowych studiów podyplomowych uzyska praktyczną wiedzę z zakresu prawnych regulacji dotyczących funkcjonowania spółek handlowych w obrocie gospodarczym. Wykaże się znajomością poszczególnych typów spółek handlowych jako formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, utrwalona zostanie i przedstawiona problematyka funkcjonowania spółek w wybranych sektorach gospodarki, a także omówione typowe zagadnienia prawno-gospodarcze związane z działalnością spółek handlowych w kontekście ich funkcjonowania. Zajęcia pozwolą także Słuchaczom na poznanie podstawowych ram prawnych funkcjonowania spółek handlowych w wybranych innych państwach. Całościowy program pozwoli na wykazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej podczas wykonywania pracy zawodowej.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3000 zł
Opłata semestralna  - 1600 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 340 zł (x 10 m-cy)

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.