Zintegrowana profilaktyka społeczna z terapią uzależnień i zaburzeń zachowania NOWOŚĆ!!!

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w obszarze profilaktyki społecznej uniwersalnej i selektywnej oraz terapii uzależnień, z uwzględnieniem przygotowania w zakresie:

 • stawiania prawidłowej diagnozy indywidualnej i grupowej, a także rozpoznawania zagrożeń i zaburzeń w środowiskach lokalnych,
 • prowadzenia pierwszego kontaktu, poradnictwa i terapii, podejmowania właściwej interwencji,
 • projektowania i realizacji programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych, psychokorekcyjnych i terapeutycznych,
 • wdrażania nowoczesnych strategii profilaktycznych i terapeutycznych, w tym w warunkach zintegrowanej profilaktyki społecznej, w obszarach wielowymiarowych zagrożeń, z uwzględnieniem mechanizmów uzależnień i zaburzeń zachowania,
 • realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej
 • metodyki pracy z grupą socjoterapeutyczną i resocjalizacyjnej,
 • prawnych i organizacyjnych ram działalności profilaktycznej i resocjalizacyjnej,
 • wykształcenia w absolwentach umiejętności terapeutycznych, diagnostycznych oraz wychowawczych przydatnych w pracy profilaktycznej zagrożeń społecznych, uzależnień i zaburzeń zachowania, resocjalizacji i socjoterapii.

Adresaci studiów:
Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni licencjackich, magisterskich (humanistycznych, ekonomicznych i technicznych), do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli przedmiotowych, pedagogów szkolnych, psychologów, policjantów, strażników miejskich, kuratorów sądowych, pracowników instytucji pomocowych i fundacji ,pracowników instytucji rządowych i samorządowych prowadzących aktywność w obszarze profilaktyki społecznej, liderów społecznych i wolontariuszy, osób poszukujących zatrudnienia w instytucjach rządowych i samorządowych realizujących zadania w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji, placówkach systemu oświaty oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodziców i opiekunów pragnących  doskonalić bądź zdobyć nowe kompetencje i kwalifikacje do pracy w zakresie profilaktyki społecznej i terapii uzależnień i zaburzeń zachowania.

Program studiów:
Program studiów oparty został o najaktualniejszą wiedzę i sprawdzone umiejętności metodyczne dla najefektywniejszego przeciwdziałania zaburzeniom zachowania, uzależnieniom i patologiom z uwzględnieniem holistycznego ujęcia człowieka w jego środowisku oraz integracji instytucjonalnych oraz pozainstytucjonalnych działań wychowawczych i resocjalizacyjnych.


Wykłady, ćwiczenia i warsztaty, prowadzone przez cenionych profilaktyków, uwzględniają zakres uzależnień chemicznych i behawioralnych oraz dysfunkcji u dzieci, młodzieży - zwłaszcza w okresie adolescencji - a także osób dorosłych, w tym z obszarów:

 • etiologii zachowań ryzykownych,
 • współczesnych zagrożeń i ich profilaktyki.
 • tworzenia „społecznych koalicji” profilaktycznych,
 • budowania nowoczesnych programów profilaktycznych.

Niektóre z bloków programowych będą certyfikowane przez cenione podmioty edukacyjne w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji.

Studia są przeznaczone dla:

 • nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje,
 • policjantów, kuratorów, pracowników instytucji opiekuńczo-wychowawczych oraz pomocowych,
 • pracowników instytucji rządowych i samorządowych prowadzących aktywność w obszarze profilaktyki społecznej;
 • liderów społecznych i wolontariuszy,
 • osób poszukujących zatrudnienia w instytucjach rządowych i samorządowych realizujących zadania w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji, placówkach systemu oświaty oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • osób legitymujących się wykształceniem psychologicznym, pedagogicznym, socjologicznym, pragnących nabyć kompetencje specjalistyczne przydatne w pracy profilaktycznej oraz resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej.

MODUŁ I
Wielowymiarowość współczesnych zagrożeń:

 

 1. Potrzeba bezpieczeństwa a zagrożenia. Współdziałanie społeczne na rzecz bezpieczeństwa. Rola samorządu lokalnego w zapewnieniu bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa oraz przewodzenie w działalności zapobiegawczej
 2. Wielowymiarowość ryzyk ponowoczesności. Podstawowe problemy człowieka XXI wieku. Suicydologia.
 3. Kryminologiczne aspekty przestępczości, w tym przestępczości nieletnich. Diagnostyka w resocjalizacji.
 4. Prewencja kryminalna – współdziałanie instytucjonalne. Zintegrowane podejście do bezpieczeństwa. Community policing. Analiza kryminalna – trójkąt kryminalny, problem kryminalny, metoda "pięciu kroków".
 5. Niedostosowanie społeczne – zjawisko i jego uwarunkowania.
 6. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Adolescencyjne problemy rozwoju człowieka i możliwości im zapobiegania. Czynniki ochronne zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
 7. Agresja i zachowania przemocowe w środowisku szkolnym i w rodzinach.

MODUŁ II
Uzależnienia od substancji:

 1. Mechanizmy uzależnień od substancji szkodliwych dla zdrowia.
 2. Alkoholizm – wpływ alkoholu na rozwój dzieci i młodzieży oraz funkcjonowanie rodziny.
 3. Nikotynizm – tytoń i e-papierosy.
 4. Narkotyki i dopalacze - charakterystyka najpopularniejszych substancji.
 5. Lekomania – zjawisko, uwarunkowania, zagrożenia.
 6. Napoje energetyczne, sterydy i substancje wzmacniająco-pobudzające – konsekwencje zdrowotne i społeczne.
 7. System przeciwdziałania zorganizowanej przestępczości narkotykowej.

MODUŁ III
Uzależnienia behawioralne:

 

 1. Uzależnienia behawioralne – charakterystyka kluczowych uzależnień (pracoholizm, cyberuzależnienia, fonoholizm, seksoholizm, zakupoholizm, hazard, tanoreksja, bigoreksja), uwarunkowania.
 2. Wpływ nowych technologii na zachowania dzieci i młodzieży. Gry komputerowe a zachowania agresywne.
 3. Psychomanipulacje, sekty i destrukcyjne kulty.
 4. Zaburzenia związane z niewłaściwym jedzeniem - bulimia, anoreksja, obżarstwo.
 5. Psychologiczne aspekty uzależnień.
 6. Wychowanie prospołeczne czynnikiem minimalizującym zagrożenia uzależnień behawioralnych.


MODUŁ IV
Diagnostyka zagrożeń i praktyka profilaktyki – 126 godzin

 

 1. Wprowadzenie do integralnej profilaktyki uzależnień. Budowanie koalicji profilaktycznych w oparciu o lokalny kapitał społeczny.
 2. Diagnoza i analiza zagrożeń. Badania empiryczne.
 3. Wybrane problemy przestępczości oraz przestępczości nieletnich w Łodzi   i regionie
 4. Aksjologiczne podstawy profilaktyki społecznej. Wartości w wychowaniu i resocjalizacji. Techniki aktywizacji uczniów i umacniania norm kulturowych w społeczności lokalnej.
 5. Tworzenie lokalnych i szkolnych programów profilaktyki uzależnień behawioralnych i chemicznych. Ramowy model szkolnej profilaktyki zachowań ryzykownych na szczeblu miasta/gminy.
 6. Metodyka pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej.
 7. Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków.
 8. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w sieci. Podstawy profilaktyki.
 9. Media, a profilaktyka. Lokalne medialne kampanie społeczne.
 10. Przygotowanie materiałów multimedialnych do szkolnej profilaktyki uzależnień. Tworzenie własnego profilu w sieci.
 11. Cyberprzestępczość - aspekty prawne i społeczne Profilaktyka zagrożeń internetowych.
 12. Nowe technologie cyfrowe a bezpieczeństwo dziecka. Profilaktyka zagrożeń, zasady postępowania.
 13. Polski system rozwiązywania problemów alkoholowych. Zapobieganie w oparciu o lokalne programy profilaktyki antyalkoholowej - rozpoznanie i analiza problemów alkoholowych i okołoalkoholowych w oparciu o "drzewo problemów".
 14. Narkotyki w szkole:
  • rozpoznawanie zachowań ponarkotykowych i podopalaczowych - niechemiczne testy narkotykowe i chemiczne testy narkotykowe;
  • zasady postępowania z osobą znajdująca się pod wpływem narkotyków i dopalaczy;
  • prawne aspekty narkomanii;
  • ujawnienie narkotyków i ujęcie nieletniego - algorytm postępowania.
 15. Pedagog w społeczeństwie informacyjnym - Multimedialny warsztat pedagoga.
 16. Profilaktyka zagrożeń zdrowia, promocja zdrowia.
 17. Prawne podstawy działań profilaktycznych i resocjalizacji.
 18. Kulturotechnika, twórcza profilaktyka rówieśnicza - umacnianie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży.
 19. Rola rodziny w zapobieganiu problemom społecznym i uzależnieniom - pedagogizacja rodziców wyzwaniem dla współczesnej profilaktyki.
 20. Organizacyjne uwarunkowania profilaktyki społecznej i prewencji kryminalnej.
 21. Przeciwdziałania psychomanipulacjom i destrukcyjnym wpływom.
 22. Trening umiejętności psychospołecznych .

Sylwetka absolwenta studiów:
Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu:

 

 • analizy i diagnozy problemów przestępczości oraz wielowymiarowych ryzyk i zagrożeń społecznych, zaburzeń emocji i zachowania dzieci, młodzieży i dorosłych, a także dysfunkcji rodziny;
 • organizacji działań profilaktycznych i systemowej pracy profilaktycznej w formach instytucjonalnych oraz pozainstytucjonalnych, w tym z wykorzystaniem dorobku profilaktyki integralnej;
 • pracy w instytucjach (a także formach pozainstytucjonalnych) z dziećmi i młodzieżą z trudnościami wychowawczymi, niedostosowaną społecznie oraz przejawiającą zaburzenia emocji i zachowania.


Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą na zatrudnienie w instytucjach rządowych i samorządowych, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień, instytucjach Resortu Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Sprawiedliwości.


Warunki ukończenia studiów:
Do ukończenia studiów wymagane jest uczestnictwo w zajęciach oraz przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej. 

Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3500 zł
Opłata semestralna  - 1850 zł (x 2)
Opłata ratalna   - 390 zł (x 10)

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.