Przygotowanie pedagogiczne

Czas trwania studiów: trzy semestry (program realizowany w ramach roku kalendarzowego)

Liczba godzin dydaktycznych: 330 ( w tym seminarium/projekt)

Cel studiów:
Uzyskanie wymaganych prawem kwalifikacji przygotowania pedagogicznego niezbędnego do pracy w szkole na etapach edukacyjnych od II do IV tj. szkoła podstawowa w zakresie klasy IV do VI oraz szkoły ponadpodstawowe (gimnazjalne i średnie).

Uczestnicy:
Adresatem studiów podyplomowych Przygotowanie Pedagogiczne jest każdy absolwent studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, który chciałby uzyskać uprawnienia niezbędne do pracy w placówkach systemu oświaty.

Kwalifikacje i kompetencje:
Świadectwo studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk dające kwalifikacje pedagogiczne.

Program:

Studia składają się z trzech modułów:
1. Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne

Zawiera niezbędne wiadomości z zakresu psychologii ogólnej, psychologii rozwoju człowieka, wychowawczej i społecznej. Daje umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych, metod aktywizacji i stymulacji zachowań w warunkach szkolnych. Zapewnia wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki szkolnej, nowoczesnych metod wychowawczych. Zapewnia wiedzę teoretyczną z zakresu pedeutologii połączoną z praktycznymi formami jej zastosowania, w tym w zakresie problematyki etycznej.

2. Przygotowanie dydaktyczne
Obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej, oraz szczegółowej  w powiązaniu z metodyką nauczania przedmiotów i konkretnych działań edukacyjno – wychowawczych. Zapewnia również umiejętności w zakresie korzystania z nowoczesnych metod i technik multimedialnych

3. Przedmioty uzupełniające
Zapewniające podstawową wiedzę z zakresu prawa, w szczególności związanego z odpowiedzialnością zawodową nauczyciela, ale również w zakresie organizacji i podstaw prawnych systemu oświaty, podstaw prawa rodzinnego i opiekuńczego.


Zapewnia umiejętności w zakresie emisji i higieny głosu oraz wiedzę w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole, a także podstaw pierwszej pomocy przedmedycznej.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 2200 zł
Opłata semestralna  - 1200 zł (x2)
Opłata ratalna   - 260 zł (x 10 m-cy)

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.