Menedżerskie studia podyplomowe – Przywództwo, Innowacyjność, Partnerstwo Nowość!!!

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cel studiów:
Celem studiów jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych współczesnym menedżerom. Dzięki dużemu udziałowi zajęć o charakterze warsztatowym, prowadzonych w małych grupach, słuchacze nie tylko otrzymują nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami, ale nabywają umiejętności w stawianiu i rozwiązywaniu ważnych problemów menedżerskich, m.in. umiejętności prowadzenia analizy strategicznej i marketingowej, budowy planów strategicznych, marketingowych, kadrowych i finansowych, prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów, planowania i organizowania projektów, a także ich kontrolowania i oceny.


Dodatkowo słuchacze uczą się pracy zespołowej, wymieniają się doświadczeniami oraz nawiązują kontakty, które później procentują w dalszej karierze zawodowej.

Adresaci studiów:
Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni licencjackich, magisterskich i technicznych, chcących poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane zarządzaniem przedsiębiorstwem. Studia skierowane są również do managerów, liderów, kierowników działów przedsiębiorstw różnych branż.

Program studiów:

 1. Budowanie, zarządzanie i motywowanie zespołu.
 2. Komunikacja w organizacji.
 3. Leadership – rola przywódcy w organizacji.
 4. Negocjacje wewnętrzne i zewnętrzne w organizacji.
 5. Kluczowe aspekty HR dla menedżerów : zatrudnianie, rozwijanie, ocenianie i zwalnianie pracowników.
 6. Innowacyjność przedsiębiorstw - uwarunkowania organizacyjne.
 7. Zarządzanie różnorodnością –korzyści z wdrożenia w organizacjach.
 8. Zarządzanie zmianą.
 9. Zarządzanie konfliktem.
 10. Zarządzanie wartościami.
 11. Savoir vivre w biznesie.
 12. Budowanie relacji z interesariuszami.
 13. Droga do jakości.
 14. Egzamin końcowy.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach oraz uwarunkowań realizacji funkcji zarządzania w organizacjach, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania.

Absolwent jest przygotowany do zastosowania wiedzy teoretycznej i rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania w różnych organizacjach i instytucjach. Jest on przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku kierownika/menedżera średniego i wyższego szczebla, w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji państwowej i lokalnej.

Warunki ukończenia studiów
Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie pracy dyplomowej lub projektu grupowego w formie pisemnej. 


Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 4000 zł
Opłata semestralna  - 2100 zł (x 2)
Opłata ratalna   - 440 zł (x 10)

UWAGA!  O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji !

Kandydat zostaje przyjęty na studia po złożeniu kompletnej dokumentacji, uiszczeniu opłaty wpisowej i podpisaniu umowy finansowej. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o przyjęciu na studia podyplomowe, jeśli zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki.

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.