Strategiczne i operacyjne zarządzanie bezpieczeństwem osób, mienia, informacji oraz imprez masowych i zgromadzeń NOWOŚĆ!!!

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cel studiów:

 • Pozyskanie wiedzy z zakresu procesów ekonomii w działalności firm zajmujących się ochroną osób i mienia, a także zabezpieczeń technicznych;
 • poszerzenie wiedzy o bezpieczeństwie, zarządzaniu strategicznym i operacyjnym bezpieczeństwem, praktycznym aspekcie zarządzania bezpieczeństwem w ochronie osób i mienia a także informacji oraz imprez masowych  i zgromadzeń;
 • wyposażenie słuchaczy w kompetencje (wiedzy i umiejętności) niezbędne do skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa informacji, zwłaszcza niejawnych;
 • pozyskanie kompetencji (wiedzy i umiejętności) niezbędnych do skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, w tym uczestnikom imprez masowych i zgromadzeń (z uwzględnieniem najnowszych trendów dotyczących profesjonalnego zarządzania sportem /             z udziałem funkcjonujących  klubów sportowych  - publicznych i prywatnych -z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury wielofunkcyjnej/stadiony, areny, hale widowiskowe/);
 • pozyskanie i usystematyzowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie promocji i zapewnienia bezpieczeństwa, konstruowania regulaminów imprez masowych, tworzenia wniosków o zezwolenia, opinie, kompletowania dokumentacji;
 • zdobycie wiedzy i umiejętności do pełnienia funkcji kierownika do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej, zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 roku;
 • uaktualnienie wiedzy w zakresie planowanych, możliwych, wnioskowanych, oczekiwanych zmian w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych;
 • zdobycie podstawowych umiejętności z zakresu samoobrony;
 • nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania operacyjnego bezpieczeństwem w pracy firm ochrony z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania informatycznego.

Adresaci studiów:
Studia podyplomowe kierowane są do pracowników firm ochrony (zwłaszcza kadry średniego i wyższego szczebla), pełnomocników ds. ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych, studentów  i absolwentów kierunków takich jak: bezpieczeństwo wewnętrzne, informatyka, pracowników instytucji samorządowych oraz innych osób/firm zainteresowanych problematyką studiów.

Program studiów:

I. Współczesne koncepcje zarządzania bezpieczeństwem i jego poziomy.

 • Zarządzanie strategiczne i operacyjne w pracy firm branży ochrony.

II. Zarządzanie informacją i bezpieczeństwem danych (treści zgodne z nowym  rozporządzeniem i dyrektywą o ochronie danych osobowych opublikowanymi  w dniu  4 maja 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)

 • Podstawowe pojęcia ustawowe z zakresu ochrony informacji niejawnych.
 • Kategorie klauzul tajności.
 • Organizacja ochrony informacji niejawnych. Dostęp do informacji niejawnych.
 • Zasady sporządzania i oznaczania materiałów niejawnych.
 • Prawo do ochrony danych osobowych w świetle prawa europejskiego i prawa krajowego.
 • Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Instytucja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i jego kompetencje.
 • Prawa osoby, której dane dotyczą. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych (karna i służbowa).
 • Zasady przetwarzania danych osobowych. Zabezpieczanie zbiorów danych osobowych. Rejestracja zbiorów.
 • Zadania i kompetencje Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 • Audyt i sprawdzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Wypełnienia zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz zgłoszenia do rejestru GIODO Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 • Opracowania polityki bezpieczeństwa.
 • Opracowania instrukcji zarządzania systemem informatycznym.
 • Zredagowania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Sporządzenia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Algorytm postępowania  w toku kontroli GIODO.

III. Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji imprez masowych.

 • Planistyka (etapy rozpoznania i przygotowania zabezpieczenia).
 • Opracowywanie dokumentacji związanej z uzyskaniem zezwolenia na organizację imprezy masowej z podziałem na artystyczno – rozrywkowe, masowe imprezy sportowe, mecze piłki nożnej (imprezy zwykłe, imprezy podwyższonego ryzyka).
 • Opracowywanie planów zabezpieczeń wszelkiego rodzaju imprez masowych przy uwzględnieniu wszystkich wymaganych elementów imprez masowych – teoria, praktyka, obserwacja.
 • Kontrola imprez masowych.
 • Zarządzania wolontariatem.
 • Organizacji łączności, teleinformatyki, zabezpieczenia medycznego.
 • Komunikacja z uczestnikami imprezy masowej.
 • Dystrybucja biletów na imprezy masowe a przepisy prawa;
 • Uprawnienia policji oraz służb ochrony podczas imprez masowych.
 • Zagrożenia terrorystyczne.
 • Przepisy karne ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 • Wychowanie fizyczne z elementami samoobrony. 
 • Obszary współpracy podczas zabezpieczeń między służbami.

IV. Narzędzia informatyczne w służbie firm ochrony

 • Marketing, CRM, Obsługa Techniczna, Magazyny, Monitorowanie, Ochrona Fizyczna, Fakturowanie, Archiwizacja dokumentacji papierowej.
 • Ilustracja wspomagania informatycznego procesów.
 • Wielofirmowość (kilka jednostek prawnych, jeden system).
 • Kontrola poprawności wykonywania procesów.
 • Problemy Firm Ochrony nie posiadających zintegrowanego systemu.
 • Zarządzanie Systemem Informatycznym Firmy.
 • Architektura systemu (elementy sprzętowe i software'owe).
 • System lokalny a system "w chmurze".
 • Przegląd dostępnych systemów.
 • Integracja między systemami (rodzaje integracji).
 • Zapewnienie ciągłości działania (backupy, zasilanie, replikacja, HA).
 • Współpraca z dostawcą systemu (rodzaje awarii, SLA, odpowiedzialność, systemy zgłoszeń).
 • Serwisowanie oprogramowania standardowego.
 • Wsparcie informatyczne w prowadzeniu obowiązkowej dokumentacji koncesyjnej.
 • Elektroniczna Książka Służby.
 • Rejestr zawartych umów. Księgi realizacji umów. Książka obiektowa. Rejestry pracowników (z podziałem na pracowników kwalifikowanych i bez kwalifikacji). Baza badań lekarskich.

V. Promocja bezpieczeństwa, komunikacja, marketing usług oraz nowoczesne technologie i informatyka w pracy firm ochrony.

 • Misja i wizja firmy ochrony. Analiza potrzeb rynkowych, pozyskanie i utrzymanie  wysokiego poziomu satysfakcji klientów. Klient pierwszym priorytetem Firmy Ochrony. Świadomość i oczekiwania dotyczące usług ochrony przez Klientów.
 • Elastyczność i konkurencyjność firm Ochrony a system informatyczny.
 • Standard: nietypowe wymagania Klientów.
 • Raportowanie zorientowane na Klienta.
 • System Firmy Ochrony jako część Systemu Klienta (unifikacja ze stylem wizualnym Klienta)
 • Uczestnictwo Klienta w procesie świadczenia usługi.
 • Wymiana danych z systemami informatycznymi Klientów.
 • Wielojęzyczność systemu.
 • Planowanie i raportowanie czasu pracy Ochrony Fizycznej.
 • Zakładany plan ochrony lub instrukcji ochrony obiektu.
 • Obsada obiektów.
 • Planowanie czasu pracy.
 • Raportowanie czasu pracy.
 • Wsparcie informatyczne działań operacyjnych pracowników Firm Ochrony.
 • Aplikacje mobilne dla pracowników ochrony.
 • Czy agent ochrony może być jednocześnie handlowcem?
 • Obsługa urządzeń obchodowych.
 • Aplikacje mobilne dla kierowników ochrony.
 • Budowanie pozycji managera w firmie ochrony dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii.
 • Obsługa incydentów i zarządzanie sytuacją kryzysową.
 • Aplikacje mobilne dla grup interwencyjnych.
 • Aplikacje mobilne dla serwisantów i instalatorów.
 • Rejestracja danych z poziomu pracownika ochrony.
 • Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami.
 • Definicja dokumentów dedykowanych dla Klienta.
 • Planowanie zadań pracowników ochrony.
 • Potwierdzanie wykonania zadań.
 • Planowanie i przeprowadzenie wdrożenia systemu informatycznego w Firmie Ochrony.
 • Identyfikacja procesów.
 • Mapowanie procesów na istniejące funkcjonalności.
 • Opracowanie słowników systemu.
 • Role użytkowników w systemie.
 • Uprawnienia.
 • Etapy wdrożenia. Kamienie milowe. Planowanie perspektywy bliższej i dalszej.
 • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem wdrożonego systemu.
 • Wsparcie informatyczne dla Konwojowania i liczenia wartości pieniężnych.
 • Procesy dotyczące Konwojowania.
 • Obsługa informatyczna ww. procesów.
 • Interakcja z Klientem.
 • Planowanie tras (SLA, czasy dostępności obiektów, pojazdy, dostępność pracowników).
 • Plan konwoju i trasy zapasowe.
 • Procesy dotyczące liczenia wartości pieniężnych.
 • Obsługa informatyczna ww. procesów.
 • Wsparcie informatyczne dla Centrum Monitoringu.
 • Procesy w Centrum Monitoringu.
 • Integracja urządzeń.
 • Wspomaganie i optymalizacja procesów w systemie informatycznym.
 • Zagadnienia wydajnościowe systemu.
 • Zaawansowane metody zapewnienia ciągłości pracy Centrum Monitoringu.
 • Podstawy prawne w ochronie osób i mienia ( ustawy).

VI. Ekonomika i ekonomia bezpieczeństwa.

 • Koszty i dochodowość kontraktów.
 • Koszty materiałowe.
 • Koszty pracownicze na różnych poziomach pokryć finansowych.
 • Dochodowość Ochrony Fizycznej. Dochodowość instalacji technicznych.
 • Forecast.
 • Miejsca Powstawania Kosztów.
 • Udział kontrolingu operacyjnego w procesach ochrony.

Słuchacze studiów podyplomowych mają również możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów z zakresu:

 • ochrony danych osobowych w firmach działających w branży ochroniarskiej (zgodnie z nowym  rozporządzeniem  i dyrektywą o ochronie danych osobowych opublikowanymi  w dniu  4 maja 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej);
 • pełnienia funkcji kierownika do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej (zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 roku)

Sylwetka absolwenta studiów:

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał niezbędną wiedzę teoretyczną  i praktyczną m.in. w zakresie skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych, osób i mienia, zarządzania operacyjnego bezpieczeństwem w pracy firm ochrony z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania informatycznego. Zdobędzie on również  wiedzę i umiejętności do pełnienia funkcji kierownika do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej (zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 roku)

Warunki ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie projektu, np. Scenariusz wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Firmie Ochrony lub w innej instytucji. Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 4500 zł
Opłata semestralna  - 2350 zł (x 2)
Opłata ratalna   - 490 zł (x 10)

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.