Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka*

Czas trwania studiów: trzy semestry (program realizowany w ramach roku kalendarzowego)

Liczba godzin dydaktycznych: 350 (w tym seminarium/projekt) + 150h praktyk
nauczycielskich

Cel studiów:

  • uzyskanie wymaganego prawem przygotowania pedagogicznego niezbędnego do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej na I poziomie edukacyjnym (przedszkole i kształcenie zintegrowane – klasy I – III szkoły podstawowej),
  • dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy pedagogicznej,
  • poszerzenie umiejętności w zakresie praktycznego stosowania terapii pedagogicznej,
  • poszerzanie kompetencji w zakresie pracy z dzieckiem wymagającym.

 

Uczestnicy:
Adresatem studiów jest każdy absolwent studiów pedagogicznych I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, który chciałby uzyskać uprawnienia niezbędne do pracy  w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz wiedzę i umiejętności w zakresie terapii pedagogicznej i wspomagania rozwoju dziecka, jak również osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne i pragnące zdobyć kwalifikacje do pracy na I etapie edukacyjnym oraz do uczestniczenia w zespołach diagnostycznych, pracy korekcyjno – kompensacyjnej z małymi dziećmi mającymi szczególne potrzeby edukacyjne.

Kwalifikacje i kompetencje:
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka to trzysemestralne studia podyplomowe kwalifikacyjne, przeznaczone dla osób chcących pracować jako nauczyciele w przedszkolach i szkołach podstawowych, w klasach I – III (tzw. kształcenie zintegrowane). Program studiów daje pełne przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje określone w  najnowszych przepisach prawnych, w pełni zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz Standardami Kształcenia Nauczycieli. Dodatkowo studia dają nauczycielom kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, uczestnictwa w tzw. zespołach diagnostycznych.

Studia umożliwiają podjęcie pracy w:

  • przedszkolach,
  • szkołach podstawowych w klasach I-III
  • świetlicach terapeutycznych,
  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczne)

Program:
Studia składają się z trzech modułów:

1. Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne
Zawiera niezbędne wiadomości z zakresu pedagogiki i psychologii wieku dziecięcego, psychologii wychowawczej. Daje umiejętności pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych, w tym zarówno z dziećmi trudnymi jak i wybitnie uzdolnionymi. Zapewnia wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki szkolnej, nowoczesnych metod wychowawczych i diagnozy pedagogicznej. Zapewnia wiedzę teoretyczną z zakresu pedeutologii połączoną z praktycznymi formami jej zastosowania, w tym w zakresie problematyki etycznej.

2. Przygotowanie dydaktyczne
Obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki szczegółowej w powiazaniu z metodyką wychowania i kształcenia przedszkolnego, nauczania bloków przedmiotowych i konkretnych działań edukacyjno – wychowawczych. Zapewnia kwalifikacje do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zapewnia również umiejętności w zakresie korzystania z nowoczesnych metod i technik multimedialnych.

3. Przedmioty uzupełniające
Zapewniające podstawową wiedzę z zakresu prawa, w szczególności związanego z odpowiedzialnością zawodową nauczyciela, ale również w zakresie podstaw prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz etyki pracy  z małymi dziećmi.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3000 zł
Opłata semestralna  - 1600 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 340 zł (x 10 m-cy)

 

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.