Zamówienia publiczne* NOWOŚĆ!!!

Czas trwania studiów:

2 semestry

Cel studiów:
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką zasad i trybów udzielania zamówień publicznych, w szerokim kontekście prawnym, w tym swobody działalności gospodarczej, etyki, czytelności dokumentów występujących w procedurze zamówień w szerokim kontekście prawnym, ekonomicznym, a także socjologicznym. W ramach studiów zaprezentowana zostanie siatka przepisów ustawy poparta praktyką przedstawioną przez pracowników podmiotów uczestniczących i kontrolujących prawidłowość procedur zamówień publicznych, czyli praktyków pracujących w podmiotach zamawiających i wykonujących zamówienia publiczne oraz sędziów sądów cywilnych i administracyjnych.

Adresaci studiów:
Słuchacze studiów podyplomowych powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magistra, inżyniera lub licencjat). Studia adresowane są do wszystkich osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i zdobyć umiejętności niezbędne w stosowaniu w praktyce szeroko pojętej problematyki z zakresu zamówień publicznych, w szczególności do obecnej i przyszłej kadry zatrudnionej w organach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach i samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, spółkach skarbu państwa, uczelniach oraz innych podmiotach gospodarczych.

Program studiów:

 1. Europejskie podstawy prawne systemu zamówień publicznych. Ogólne zasady wynikające z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; Dyrektywy dotyczące zamówień publicznych; Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
 2. Rozwój sytemu zamówień publicznych w Polsce wraz z aspektami ekonomicznymi. Ustawa o zamówieniach publicznych, rynek zamówień publicznych w Polsce i UE.
 3. Elementy prawa cywilnego w aspekcie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zakres stosowania Kodeksu cywilnego, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Prawo budowlane: definicje; roboty wymagające  i nie wymagające pozwolenia na budowę; budowa obiektu budowlanego; zawiadomienie o zakończeniu budowy lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego; osoby wykonujące samodzielne funkcje w budownictwie; zasady uznawania kwalifikacji nabytych w innych krajach.
 5. Podstawy finansów publicznych. Zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz zasady ustawy o finansach publicznych
 6. Zakres podmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych. Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy. Podmioty sektora finansów publicznych, inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, instytucje prawa publicznego, Podmioty prywatne sektora użyteczności publicznej; koncesjonariusze; wyłączenia podmiotowe.
 7. Zakres przedmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane, Dostawy, Usługi; Wyłączenia i ograniczenia przedmiotowe (usługi priorytetowe i niepriorytetowe); Środki publiczne; Zamówienie publiczne; Zamawiający; Najkorzystniejsza oferta; Wartość zamówienia.
 8. Zasady udzielania zamówień publicznych. Zasada uczciwej konkurencji; Zasada równości; Zasada bezstronności; Zasada jawności; Zasada pisemności; Zasada stosowania języka polskiego; Zasada prymatu przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego; Zasada decentralizacji.
 9. Organizacja obsługi zamówień publicznych. Obowiązki osób wykonujących czynności w postępowaniu po stronie zamawiającego; Komisja przetargowa; Prowadzenie postępowania bez powołania komisji przetargowej;  Czynności kierownika zamawiającego; 
 10. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  Opis przedmiotu zamówienia, ustalenie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia; Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub warunków do składania ofert; Skierowanie ogłoszenia do publikacji lub zaproszenia do składania ofert; Udzielanie wyjaśnień, wprowadzanie zmian, do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ewentualne przedłużenie terminu do składania ofert;
 11. Tryby udzielania zamówień. Wydatkowanie środków o wartości wyrażonej w złotych nie przekraczającej kwoty 14 tys. Euro; Procedura uproszczona dotycząca wydatkowania środków o wartości wyrażonej w złotych nie przekraczającej tzw. progów unijnych; Procedura podstawowa dotycząca wydatkowanych środków o wartości przekraczającej tzw. progi unijne; Procedura zaostrzona dotycząca dostaw i usług o wartości wyrażonej w złotych przekraczającej 10 mln euro, a w przypadku robót budowlanych 20 mln euro; Tryby: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę, zamówienie z wolnej ręki, licytacja elektroniczna.
 12. Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty -warsztaty. Składanie  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; uzupełnienie i wyjaśnienie treści dokumentów; informowanie o wynikach oceny wniosków; złożenie ofert; postępowanie z ofertami złożonymi po terminie  ofert złożonych po terminie; otwarcie ofert;  wyjaśnienia  i uzupełnienia  dokumentów, wyjaśnienia treści oferty; badanie ofert i ich zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia; poprawianie omyłek i błędów w ofercie; odrzucenie oferty; badanie rażąco niskiej ceny; informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej; unieważnienie postępowania.
 13. Dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Przygotowanie projektów: wniosków o wszczęcie, upoważnień, zaproszeń, protokołów otwarcia, protokołów postępowań, protokołów posiedzeń komisji, protokołów z negocjacji; Prawidłowy wybór i stosowanie urzędowych druków ZP; Przechowywanie protokołu; Udostępnianie protokołu; Udostępnianie informacji o zamówieniach publicznych na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 14. Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy szczególne ustawy Prawo zamówień publicznych, a przepisy Kodeksu Cywilnego  umów w sprawie zamówień publicznych; Odpowiedzialność solidarna; Ograniczenia czasu trwania umowy. Dopuszczalność zmian przedmiotowych i podmiotowych w umowie o zamówienie publiczne; Odstąpienie od umowy; Względna nieważność umowy; Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 15. Środki ochrony prawnej w Prawie zamówień publicznych. Odwołanie, przystąpienie do postępowania odwoławczego, odpowiedź na odwołanie; Czynności zamawiającego związane z wniesieniem odwołania; Postępowanie odwoławcze przed Krajowa Izbą Odwoławczą; Skarga do sądu - postępowanie cywilne przed Sądem Okręgowym.
 16. Zamówienia sektorowe i postępowania szczególne. Zamówienia sektorowe; Dynamiczny system zakupów, Konkurs; Postępowanie w sprawie umowy ramowej.
 17. Procedury kontrolne w zamówieniach publicznych. Kontrola Prezesa UZP; Kontrola NIK; Kontrola RIO; Kontrola CBA;
 18. Zasady wydatkowania środków UE. System wdrażania; Instytucje Zarządzające, Pośredniczące, Wdrażające. Zasady kwalifikowalności wydatków; zasady kontroli wydatków; system korekt finansowych; odwołanie od decyzji o nałożeniu korekt.
 19. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 20. Odpowiedzialność karna za naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych.
 21. Odpowiedzialność za naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedzialność karna osób dokonujących czynności, Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa pracy.
 22. Partnerstwo publiczno - prywatne oraz Koncesje na roboty budowlane lub usługi. Zakres przedmiotowy ustaw - podstawowe definicje i różnice: PPP, zamówienie publiczne, koncesja; zakres podmiotowy ustawy; wybór partnera prywatnego/koncesjonariusza i implikacje dla umowy; środki ochrony prawnej.


Sylwetka absolwenta studiów:


Absolwent zdobędzie umiejętności w zakresie:

 1. biegłego poruszania się po procedurze udzielania zamówień publicznych;
 2. tworzenia i kontrolowania wymaganej dokumentacji w zakresie zamówień publicznych;
 3. przygotowywania i kontrolowania wniosku aplikacyjnego umożliwiającego udzielenie zamówień publicznych;
 4. tworzenia i kontrolowania odpowiedniej struktury organizacyjnej projektu europejskiego zgodną z wymogami prawa;
 5. przygotowania planu wydatków projektu z uwzględnieniem procedur prawnych;
 6. identyfikowania głównych zagrożeń prawnych i skutecznego przeciwdziałania;
 7. przygotowania i kontrolowania odpowiedniej dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 8. unikania negatywnych konsekwencji kontroli oraz współpracy z instytucją kontrolną poprzez realizację zaleceń;
 9. kontrolowania harmonogramu realizacji projektu; odpowiedniego reagowania na czynności wykonawców, w tym na ich protesty i odwołania;
 10. tworzenia projektów umów i ich odpowiedniego zabezpieczania;
 11. posiądzie wiedzę związaną z tematyką odpowiedzialności karnej w zamówieniach publicznych.

Warunki ukończenia studiów:

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie pracy dyplomowej lub projektu grupowego w formie pisemnej.
Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Opłaty:
Wpisowe:   - 100 zł
Opłata jednorazowa:  - 3000 zł
Opłata semestralna:  - 1600 zł (x 2)
Opłata ratalna:   - 340 zł (x 10)


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.