Zarządzanie kryzysowe Nowość!!!

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cel studiów:

Głównym celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych w zakresie zarządzania kryzysowego jest nabycie wiedzy i umiejętności oraz wypracowanie predyspozycji jego słuchaczy, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, efektywnego funkcjonowania podczas ich zaistnienia, likwidowania skutków, przywracania stanu pierwotnego, a także wykształcenie kompetencji do zarządzania zespołem ludzkim w sytuacjach kryzysowych. Absolwent studiów podyplomowych nabędzie umiejętności lepszej organizacji pracy własnej i podległego mu zespołu ludzkiego oraz skuteczniejszego inspirowania, motywowania i nadzorowania pracowników, a także reprezentowania kierowanej przez niego jednostki, czy komórki administracji publicznej. Słuchacze zostaną przygotowani do samodzielnego wykonywania czynności związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe Zarządzanie Kryzysowe kierujemy do pracowników i współpracowników komórek organizacyjnych właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w jednostkach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, do członków zespołów zarządzania kryzysowego, pracowników centrów zarządzania kryzysowego, pracowników służb i instytucji wykonujących działania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony ludności, pracowników służb zdrowia, a także wszystkich zainteresowanych zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem publicznym.

Program studiów:

  1. Prawne aspekty zarządzania kryzysowego
  2. Wprowadzenie do zarządzania kryzysowego
  3. Zagrożenia
  4. Organizacja zarządzania kryzysowego
  5. Gwarancje zarządzania kryzysowego
  6. Przygotowanie do zarządzania kryzysowego
  7. Reagowanie w sytuacjach kryzysowych

Sylwetka absolwenta

Słuchacze studiów podyplomowych poznają mechanizmy funkcjonowania zarządzania kryzysowego w aspektach prawno - administracyjnych w Polsce oraz mechanizmy funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w Polsce. Będą określać zasady organizowania i sposoby realizacji zadań przez podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa w sytuacjach kryzysowych niezależnie od zagrożenia, jakie było ich podstawą.


W trakcie studiów słuchacze uzyskują umiejętność samodzielnego opracowania projektu organizacji ruchu w oparciu o specjalistyczne programy komputerowe.

Warunki ukończenia studiów:

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie pracy dyplomowej lub projektu grupowego w formie pisemnej. 


Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Opłaty:

Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3000 zł
Opłata semestralna  - 1600 zł (x 2)
Opłata ratalna   - 340 zł (x 10)

UWAGA!  O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji !

Kandydat zostaje przyjęty na studia po złożeniu kompletnej dokumentacji, uiszczeniu opłaty wpisowej i podpisaniu umowy finansowej. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o przyjęciu na studia podyplomowe, jeśli zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki.

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.