Zarządzanie surowcami mineralnymi i energią w działalności górniczej, eksploatacji odkrywkowej i energetyce NOWOŚĆ!!!

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cel studiów:
Celem zasadniczym i przewodnim studiów podyplomowych jest aktualizacja wiedzy prawnej, praktycznej i ekonomicznej, podniesienie kwalifikacji oraz przygotowanie uczestników do działalności zawodowej w zakresie obejmowania kierowniczych stanowisk  w przedsiębiorstwach górniczych i energetycznych.


Celem jest również uzupełnienie lub rozszerzenie wiedzy z zakresu aspektów ekonomicznych, zarządczych, podatkowych oraz organizacyjnych gospodarki surowcami mineralnymi.


Uczestnicy studiów zapoznają się z aktualnymi problemami ekonomiczno-technologicznymi oraz organizacyjno-prawnymi przedsiębiorstw górniczych i energetycznych natomiast kadra zarządcza  poszerzy wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem górniczym i energetycznym.

Adresaci studiów:

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni licencjackich, magisterskich i technicznych, chcących poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z energetyką, mechaniką, górnictwem  i pragnących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie problematyki objętej programem nauczania, ratownictwa górniczego i energetycznego i sporządzania dokumentacji geologicznej i geotechnicznej; pracowników PGE Górnictwo i Energetyka Odnawialna oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Sylwetka absolwenta studiów:

Słuchacze nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu aspektów ekonomicznych, zarządczych, podatkowych oraz organizacyjnych gospodarki surowcami mineralnymi, jak również zapoznają się z aktualnymi problemami ekonomiczno-technologicznymi eksploatacji oraz rekultywacji w górnictwie i energetyce.

Program studiów:

Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu: zarządzania finansami, majątkiem i kadrami, metodami oceny projektów inwestycyjnych, systemem podatkowym w gospodarce, jak również ekonomiczno-technologicznymi problemami eksploatacji odkrywkowej  i rekultywacji oraz problemami organizacyjno-prawnymi działalności górniczej i energetycznej. Obejmuje również zagadnienia związanie z zarządzaniem procesami produkcyjnymi, ekonomiką przedsiębiorstwa górniczego, sektora energetycznego i rachunkiem kosztów, organizacją procesów wydobywczych i inwestycyjnych, jak również problemami ekonomiczno-technologicznymi z zakresu eksploatacji podziemnej.

Ponadto słuchacze studiów podyplomowych mają możliwość uzyskania certyfikatów z zakresu:

1) ratownictwa górniczego i energetycznego
Uzyskanie certyfikatu pozwoli na uczestnictwo w specjalistycznej grupie ratownictwa górniczego zakładu, która bierze udział w akcjach ratowniczych z zadaniami wykonywania otworów poszukiwawczych i zaopatrzeniowych oraz ewakuacji załogi odciętej w wyrobiskach górniczych a także w rejonach zagrożeń w energetyce.

2) sporządzania dokumentacji geologicznej i geotechnicznej
Opracowanie dokumentacji geologicznej i geotechnicznej stanowi początek robót budowlanych i pozwala na uniknięcie dużych zagrożeń. Zasady wykonywania robót geologicznych, przeprowadzania badań oraz sporządzania dokumentacji geologicznej  i geotechnicznej  będące przedmiotem omówienia odbywać się będzie w nawiązaniu do rozwiązań określonych w prawie geologicznym i górniczym i odpowiednich rozporządzeniach.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 4500 zł
Opłata semestralna  - 2350 zł (2 x semestr)
Opłata ratalna   - 490 zł (x 10 m-cy)

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.