Zarządzanie w ubezpieczeniach społecznych Nowość!!!

Czas trwania studiów: 2 semestry

Cel studiów:
Celem zasadniczym i przewodnim studiów podyplomowych jest aktualizacja wiedzy prawnej i praktycznej  z ubezpieczeń społecznych, podniesienie kwalifikacji oraz przygotowanie uczestników do działalności zawodowej w zakresie obejmowania kierowniczych stanowisk.


Uczestnicy studiów zapoznają się z obowiązującymi przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz zarządzania funduszami w ZUS, otwartymi funduszami emerytalnymi, pracowniczymi programami emerytalnymi.

Adresaci studiów:
Studia skierowane są do pracowników ZUS oraz absolwentów wyższych uczelni licencjackich lub magisterskich, chcących poszerzyć swoją wiedzę z zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi, zdrowotnymi, świadczeniami chorobowymi, wypadkowymi, zarządzaniem funduszami w ZUS,  pragnących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie ochrony danych osobowych i prawa pracy oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Program studiów:

 1. Historia ubezpieczeń społecznych
 2. Ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe – zasady podlegania, zbiegi tytułów do objęcia ubezpieczeniem społecznym – studia przypadków
 3. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Zasady finansowania składek
 4. Ubezpieczenie zdrowotne
 5. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego
 6. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego
 7. Prewencja rentowa w ZUS
 8. Postępowania w sprawach odwołań od decyzji ZUS (studium przypadku)
 9. Obowiązki płatników składek wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, w tym ulgi z tytułu składek. Elektroniczne formy rozliczania składek
 10. Postępowanie egzekucyjne
 11. Zasady przyznawania świadczeń długoterminowych – warunki nabycia prawa, dokumentacja, terminy realizacji wydania decyzji
 12. Świadczenia realizowane przez ZUS finansowane z budżetu państwa
 13. Zarządzanie funduszami w ZUS – źródła finansowania
 14. Zarządzanie otwartymi funduszami emerytalnymi
 15. Zarządzanie pracowniczymi programami emerytalnymi
 16. Unijna i bilateralna koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
 17. Ochrona danych osobowych i narzędzia ochrony
 18. Cyberbezpieczeństwo i dostęp do informacji publicznej
 19. Zarządzanie ryzykiem
 20. Coaching - projekty
 21. Socjologiczne i psychologiczne aspekty kultury pracy
 22. Odpowiedzialność urzędnika w miejscu pracy (karna, cywilna, dyscyplinarna i inna)
 23. Prawna problematyka mobbingu w miejscu pracy
 24. Indywidualne prawo pracy, zbiorowe prawo pracy.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu  ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, zarządzania funduszami w ZUS, zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi oraz pracowniczymi programami emerytalnymi,  zdobędą wiedzę również z zakresu ochrony danych osobowych i prawa pracy.

Warunki ukończenia studiów
Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie pracy dyplomowej lub projektu grupowego w formie pisemnej. 


Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Opłaty:
Wpisowe   - 100 zł
Opłata jednorazowa  - 3500 zł
Opłata semestralna  - 1850 zł (x 2)
Opłata ratalna   - 390 zł (x 10)

UWAGA!  O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji !

Kandydat zostaje przyjęty na studia po złożeniu kompletnej dokumentacji, uiszczeniu opłaty wpisowej i podpisaniu umowy finansowej. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o przyjęciu na studia podyplomowe, jeśli zostaną spełnione wszystkie powyższe warunki.

O specjalne promocje dla studentów oraz absolwentów Społecznej Akademii Nauk zapytaj w wybranym Biurze Rekrutacji lub w Biurze ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk.


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.