RODO Ochrona danych osobowych – audyt wewnętrzny NOWOŚĆ!!!

Czas trwania studiów: 
2 semestry

Cel studiów:
Studia przygotują do pełnienia kluczowej roli w nowym systemie stworzonym przez RODO.

Celem studiów jest przygotowanie do pełnienia kluczowej roli w nowym systemie ochrony danych osobowych – RODO, a także wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na monitorowanie przestrzegania przepisów RODO oraz innych przepisów aktów Unii Europejskiej i państw członkowskich o ochronie danych. Realizowany program i warsztaty obejmują najważniejsze zagadnienia z zakresu nauk prawnych i pozaprawnych.
Słuchacze zdobędą wiedzę na temat szczegółów procesów przetwarzania danych, systemów informatycznych oraz zabezpieczeń stosowanych u administratora w celu oceny spełnienia wymogów. Ukończenie studiów w znacznym i istotnym stopniu zwiększy możliwość zatrudnienia i wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sektorze publicznym i prywatnym stosownie do motywu 97 RODO, a także pozwoli na przygotowanie kompleksowej dokumentacji wewnętrznej firmy z zakresu ochrony danych osobowych.

Dodatkowo, istnieje możliwość uzyskania certyfikatu w zakresie Inspektora Ochrony Danych.

Adresaci studiów:
Kształcenie w ramach tych studiów można podjąć po ukończonych studiach kierunkowych magisterskich, inżynierskich lub licencjackich. Studia skierowane są głównie do osób zajmujących się szeroko rozumianą problematyką ochrony informacji, w tym biznesowych i danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki (pracownicy przedsiębiorstw i firm, administracji państwowej i samorządowej, służb mundurowych), czyli do osób, które kierują lub przygotowują się do pracy w pionach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych lub odpowiadają za politykę bezpieczeństwa w swoich jednostkach organizacyjnych. Pracownicy różnych sektorów administracji publicznej, bankowości, pracownicy jednostek sektora rynków finansowych, osoby pełniące funkcję Administratora Ochrony Danych Osobowych, osoby bezpośrednio zajmujące się kontrolą i nadzorem w jednostkach prywatnych i publicznych oraz przedstawiciele innych zawodów, którzy zostali oddelegowani do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych IOD/DPO od dnia 25 maja 2018 roku.

 

Program studiów:
 

1. Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych
• Krajowe i europejskie regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych
• Ochrona danych osobowych w orzecznictwie sądów polskich oraz Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

2. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych
• Zasady przetwarzania danych osobowych. Warunek rozliczalności: zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności
• Przesłanki przetwarzania  danych zwykłych i danych wrażliwych. Klauzule zgody.
• Prawa osoby, której dane dotyczą. Tryb realizacji praw podmiotu danych (prawo do informacji, prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszalności danych, zasady dopuszczalności profilowania, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania.
• Obowiązki administratora danych osobowych. Odpowiedzialność karna, administracyjna, cywilna administratora danych osobowych.
• Prawne podstawy udostępniania danych osobowych. Udostępnianie danych osobowych na potrzeby postępowań.
• Instytucja powierzenia danych osobowych. Praktyczne aspekty sporządzania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
• Transfer danych do państwa trzeciego.
• Mechanizmy zgodności: certyfikacja oraz kodeksy postępowania.

3. Ochrona danych osobowych w przepisach sektorowych.
• Przetwarzanie danych osobowych w sektorze ubezpieczeń.
• Przetwarzanie danych osobowych w sektorze usług medycznych i paramedycznych.
• Przetwarzanie danych osobowych w sektorze bankowym.
• Przetwarzanie danych osobowych przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne.
• Przetwarzanie danych osobowych przez placówki oświatowe.
• Przetwarzanie danych osobowych w szkolnictwie wyższym.
• Przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją i zatrudnieniem.
• Przetwarzanie danych osobowych przez administrację publiczną. Dostęp do informacji publicznej i jego granice.

4. Prawne i praktyczne aspekty opracowywania i wdrażania dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych.
• Polityki ochrony danych, procedury, instrukcje, upoważnienia (warsztaty)

5. Status i kompetencje Administratora Bezpieczeństwa Informacji / Inspektora Ochrony Danych.
• Warunki organizacyjne wykonywania funkcji ABI / IOD. Pozycja ABI / IOD w jednostce organizacyjnej.
• Zadania ABI / IOD.
• Praktyczne aspekty zapewniania przez IOD przepisów o ochronie danych osobowych oraz dokumentowania realizowanych działań: monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami, planowanie działań, przeprowadzanie sprawdzeń, nadzór nad opracowaniem i aktualizacją politykochrony danych, tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych, realizacja uprawnień osób, których dane dotyczą, współpraca IOD z organem nadzorczym, odpowiedzialność z tytułu wykonywania funkcji IOD.

6. Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych.
• Zarządzanie bezpieczeństwem informacji według norm ISO27001. Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji. Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych.
• Bezpieczeństwo systemów informatycznych i sieci komputerowych.

7. Nadzór i kontrola zgodności przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
• Kompetencje krajowego organu nadzorczego. Uprawnienia kontrolne organu nadzorczego. Procedura kontroli. Obowiązki podmiotu kontrolowanego. Administracyjne kary pieniężne.
• Europejskie organy do spraw ochrony danych osobowych: Europejska Rada Ochrony Danych. Kompetencje Komisji Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych.

8. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
• Ochrona danych osobowych a wolność wypowiedzi prasowej.
• Ochrona danych osobowych oraz prawo do prywatności w Internecie (cyberprzestępczość).
• Ochrona informacji niejawnych.


9. Praca indywidualna – projekt/warsztat.
• Opracowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych.

Sylwetka absolwenta studiów:
Absolwent  studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę i umiejętności zgodne z założonymi efektami kształcenia.
Pozna najważniejsze postanowienia z zakresu przepisów prawa wymaganych w procesie audytu bezpieczeństwa informacji wymaganych przez: RODO, prawa bankowego, ustawy o rachunkowości, rozporządzeń oraz innych wydanych aktów prawnych w stopniu umożliwiającym pełnienie kluczowej roli w nowym systemie ochrony danych od dnia 25 maja 2018 r.
Pozna aspekty dotyczące audytu, kontroli zarządczej, szacowania ryzyka, zamówień publicznych, zasady konkurencyjności oraz prawa gospodarczego – w zakresie wymaganym przez RODO; zdobędzie wiedzę o prawnych regulacjach ochrony danych w działalności organizacji oraz metodologii pracy audytora, a w szczególności:  opracowywania klasyfikacji przepisów prawa, oceny efektywności materiału audytowego, przygotowywanie wniosków, oceny procesów oraz raportu audytowego. Zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające na szacowanie ryzyka w jednostce organizacyjnej oraz systemów informatycznych, środków technicznych w celu ich właściwego dobierania i wdrażania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania danych.

Warunki ukończenia studiów:

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie pracy dyplomowej lub projektu grupowego w formie pisemnej. 

Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów.

OPŁATY:
Wpisowe   - 100  zł

Opłata jednorazowa  - 3000 zł
Opłata semestralna  - 1600 (x 2)
Opłata ratalna   - 340 zł (x 10)


Rekrutacja

Copyright © 2015 STUDIA PODYPLOMOWE. All rights reserved.